Logotype for print

Prisreglering hör inte hemma på en konkurrensutsatt marknad

2023-06-07

Svensk Försäkring framför omfattande kritik i sitt remissvar till Finansdepartementet om förslag till ny EU-reglering av försäkringsdistribution. Ny reglering måste alltid föregås av noggrann kartläggning och analys. Svensk Försäkring riktar särskild kritik mot att förslaget har tydliga inslag av prisreglering.

EU-kommissionens lagstiftningspaket, Retail Investment Package, offentliggjordes den 24 maj och innehåller förslag till ändringar i ett flertal EU-rättsakter, bl.a. rörande försäkringsdistribution (IDD) och värdepappersmarknaden (MiFID II). Syftet med förslaget är att stärka skyddet för konsumenter och säkerställa att dessa tryggt kan investera på finansmarknaderna. Målet är att öka konsumenters förtroende för och deltagande på finansmarknaderna. EU-kommissionens förslag är omfattande och mycket komplext utformat. I flera avseenden innebär det stora förändringar i förhållande till nuvarande regelverk.

Johan Lundström, chefsjurist

- Svensk Försäkring är i grunden positiv till en EU-rättsligt baserad lagstiftning som syftar till att säkerställa ett högt konsumentskydd på försäkringsområdet. Nuvarande distributionsregelverk har dock tillämpats under en förhållandevis kort tid och svensk reglering går redan längre än EU-rätten i flera avseenden. Eventuella förändringar i regelverket måste därför föregås av en grundlig analys av vilka behov som kan finnas för ny reglering, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

Det finns så här långt inte finns någon analys eller utredning som visar att det i Sverige finns problem som inte kan hanteras genom tillsyn enligt redan gällande regler. Det är förenat med betydande kostnader för försäkringsföretagen att ändra sina distributionsmodeller på grund av ny lagstiftning och sådana kostnader riskerar att i slutänden drabba kunderna.

Svensk Försäkring är kritisk till att förslaget innehåller ovanligt många bemyndiganden till EU-kommissionen samt de europeiska tillsynsmyndigheterna EIOPA och ESMA att ta fram mer detaljerade regler i flera centrala avseenden.

- Det innebär allvarliga brister i förutsägbarheten eftersom det inte är möjligt att bedöma den faktiska innebörden av helheten i det reviderade regelverket innan det har publicerats. De föreslagna förändringarna kan potentiellt bli mycket ingripande för den svenska försäkringsmarknaden, säger Johan Lundström.

Svensk Försäkring är också kritisk till att förslaget har tydliga inslag av prisreglering vilket är främmande för EU:s finansmarknad som bygger på konkurrens och i grunden fri prissättning.