Logotype for print

EU-förslag kan göra det svårare att erbjuda ansvarsförsäkring

2023-02-03

Svensk Försäkring framhåller i ett remissvar att förslagen om ett nytt produktansvars-direktiv och ett direktiv om skadeståndsansvar gällande AI gör det svårare att prissätta risk, något som negativt påverkar förutsättningarna för att erbjuda försäkring.

Produktansvaret avser ansvar för skada som orsakas av produkter med säkerhets­brister. Förslaget innebär att produktansvaret utvidgas till att omfatta även produkter i den digitala ekonomin och svårbedömda skador som t.ex. förlorad data.

På den svenska marknaden omfattar en ansvarsförsäkring i dag normalt det pro­dukt­ansvar som följer av EU-reglerna. Till följd av förslaget kan detta komma att förändras.  

Rickard Sobocki, Jurist

- Försäk­rings­givare måste ha möjlighet att bedöma risk för att kunna erbjuda försäk­ring, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring. Det ska t.ex. vara möjligt att beräkna och uppskatta omfattningen och kost­na­den av en skada. Alltför stora eller svår­bedömda risker kan ytterst leda till att för­säk­­ringsskydd inte erbjuds eller att det begränsas.

När det gäller produktansvar föreslås också regler om tillgång till bevisning och bevis­lättnad för ska­de­lidande. Även detta medför att regelverket blir mindre för­ut­sägbart

I remissvaret gör Svensk Försäkring liknande överväganden angående förslaget till direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens som också inne­håller bestämmelser om bevisning och bevislättnad.

Förslagen kommer nu att förhandlas av EU-institutionerna och Svensk Försäkring kommer noga att följa förhandlingarna.