Logotype for print

Trafikskadorna minskade 2020

2022-06-22

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen minskade kraftigt under 2020 jämfört med året innan. Totalt rapporterades 166 000 skador för 2020 vilket är en minskning med 30 000 skador, motsvarandes en minskning med 15 procent. Även antalet skador inom motorfordonsförsäkringar minskade, dock inte i samma omfattning.

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen minskade med 30 000 under 2020 (1) jämfört med året innan. Det är framför allt skador där personbilar har varit inblandade som står för den största delen av minskningen. Det är 24 000 färre skador med personbilar jämfört med året innan men detta är också den fordonsklass som står för närmare fyra av fem skador och minskningen står därmed i proportion till antalet skador totalt sett med personbilar.

Enligt Trafikanalys undersökning om resvanor minskade antalet resor med bil med 7 procent under 2020 jämfört med året innan. Däremot visar undersökningen inte på någon statistiskt säkerställd minskning av antalet resta kilometer med bil.

Staffan Moberg, jurist

- 2020 var ett pandemiår och att antalet trafikskador minskade under det året är med all sannolikhet en pandemieffekt. Det finns indikationer som visar på att antalet bilresor var färre under 2020 men det kan också tänkas att resebeteendet förändrades och att man använde bilen till andra typ av resor jämfört med innan, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

För motorfordonsförsäkringar, som är frivilliga komplement till trafikförsäkringen, minskade också antalet skador, men med en betydligt lägre minskning, drygt en procent. Glasskador och vagnskador är vanliga skador som anmäls inom motorfordonsförsäkringar och både dessa minskade, med 11 respektive 10 procent. Det är minskningar avseende de flesta skadearterna men att det totala antalet skador inom motorfordonsförsäkringar inte minskar mer beror på att övriga skador ökade med 37 procent. 

Som en följd av ett minskat antal skador totalt sett, inom både trafik- och motorfordonsförsäkringar, så är även skadebeloppen för 2020 lägre än året innan.

(1) Skador i trafiken kan innebära personskador, som med komplicerade utredningar kan medföra långa skaderegleringstider. För att få en mer rättvis bild samlar därför Svensk Försäkring in statistik kopplade till trafik- och motorskador med ett års fördröjning jämfört med övrig skadestatistik.