Logotype for print

Sjukvårdsförsäkringen bidrar till minskad sjukfrånvaro

2022-02-01

Sjukvårdsförsäkringen minskar risken för att bli sjukskriven och förkortar tiden i sjukskrivning om man ändå blir sjuk. Det gynnar individen, arbetsgivare och samhället i stort. Svensk Försäkring efterlyser i sitt remissvar till utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar en bredare diskussion kring hur privata sjukvårdsförsäkringar kan bidra till en effektiv, kvalitativ och tillgänglig vård för alla.

Privata sjukvårdsförsäkringar och deras förhållande till den offentligfinansierade vården har under många år varit uppe till diskussion i den allmänna debatten.

En fråga som utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar menar att det saknas svar på är varför arbetsgivare och enskilda väljer att teckna en privat sjukvårdsförsäkring.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Ur ett arbetsgivarperspektiv har det skett en lång rad regelförändringar över tid som har ökat arbetsgivarnas ansvar och påverkar företagens kostnader för sjukfrånvaro. Vid sidan av ett utökat ansvar för rehabilitering så har arbetsgivare direkta kostnader för sjukfrånvaron i form av sjuklönekostnader och indirekta kostnader i form av produktionsbortfall, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Svenskt Näringsliv genomförde under våren 2021 en enkätundersökning riktad till 3 000 medlemsföretag om de viktigaste skälen till att försäkringen tecknas för de anställda. Undersökningen visade att företagen bedömer att:

  • Försäkringen minskar risken för sjukskrivning.
  • Försäkringen förkortar tiden i sjukskrivning.
  • För enskilda handlar det troligen om att en sjukvårdsförsäkring ger en ökad trygghet. Om en försäkringstagare visar sig vara i behov av vård så bokas hen in för ett besök hos specialist inom vanligen maximalt 7 dagar. Det gäller oavsett var i landet den försäkrade är bosatt, säger Eva Erlandsson.

Det finns således flera skäl till att arbetsgivaren och enskilda efterfrågar en privat sjukvårdsförsäkring.

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att beskriva undanträngningseffekter, eller risker för sådana, som privata sjukvårdsförsäkringar leder till för offentligt finansierade patienter. Efter ett års utredning konstateras i betänkandet bland annat att det inte finns belägg för att det skulle ske någon undanträngning av offentligfinansierade patienter hos privata vårdgivare. Tvärtom tycks regionerna vara nöjda med den sjukvård som handlas upp av privata vårdgivare.

I betänkandet konstateras även att så länge den som har det största behovet av sjukvård ges företräde till vården strider det inte mot behovsprincipen i hälso- och sjukvårdslagen att det föreligger olika väntetidskrav i olika avtal. Olika väntetider kan inte jämställas med förtur.

- Från försäkringsbranschens har vi under många år efterlyst en diskussion kring hur framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar skulle kunna ske i samspel med den offentligfinansierade vården. Den vanligaste insatsen inom försäkringen är i dag behandlingar hos fysioterapeut och naprapat, behandlingar som i högre utsträckning skulle kunna hanteras inom försäkringen, säger Eva Erlandsson.