Logotype for print

Högsta skadeutbetalningarna sedan stormen Gudrun

2022-12-01

De skyfall som föll över Gävle 2021 har lett till de högsta skadebeloppen på grund av naturorsakade händelser sedan stormen Gudrun. Försäkringsbolagen betalade under 2021 ut sammanlagt 1,1 miljarder kronor för naturorsakade skador i Gävle, vilket är nästan hälften av det totala skadebeloppet som betalades ut för hela landet. Det visar ny statistik om naturorsakade skador som Svensk Försäkring presenterar idag.

Staffan Moberg, jurist

- Vi står inför omfattande klimatförändringar under lång tid framöver. En ökad risk för extrema väderhändelser gör att vi måste kunna planera lämpliga klimatanpassningsåtgärder på ett bättre sätt. Exempelvis bör det vatten som våra VA-system ska klara begränsas och istället bör skyfallen hanteras via en ytledes avrinning, fördröjning och infiltration, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

Gävle var den mest drabbade kommunen vad gäller naturorsakade försäkringsskador under 2021. Det beror framför allt på de kraftiga skyfall med översvämningar som följd, som inträffade i augusti det året. Försäkringsföretagen betalade sammanlagt ut 1,1 miljarder kronor i skadeersättningar för naturorsakade skador i Gävle, vilket motsvarar nästan hälften av 2021 års totala utbetalningar för dessa typer av skador. Det är det högsta beloppet som har betalats ut för naturorsakade skador under ett enskilt år sedan stormen Gudrun 2005.

Svensk Försäkring släpper idag en rapport som avser perioden 2015–2021 och redovisar antal naturorsakade försäkringsskador och de ersättningar som har betalats ut till hushåll och företag för dessa skador, fördelat på försäkringsgren, typ av naturskada och kommun. Under denna period uppstod denna typ av skador främst på grund av storm (51 800 skador) och vatten/översvämningar (35 700 skador). Resterande skador orsakades av övriga naturorsakade händelser såsom ras, skred och erosion men även hagel och snötryck. Summerat över hela perioden 2015–2021, så har det inträffat 96 500 naturorsakade skador i Sverige och det totala skadebeloppet som betalades ut uppgick till drygt 5,9 miljarder kronor.