Logotype for print

Anmälda skador i nivå med före pandemin

2022-08-31

Under det andra kvartalet 2022 ökade antalet anmälda egendomsskador med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Det är den största procentuella ökningen som varit under perioden 2012 – 2022. Efter den nedgång som var under pandemin är antalet anmälda skador nu tillbaka på de nivåer som vi såg innan pandemin. Detta visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Totalt anmäldes över 837 000 egendomsskador till skadeförsäkringsföretagen under andra kvartalet 2022. Det är en ökning med närmare 119 000 skador, motsvarande en ökning med 16 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2021. Det rullande årsvärdet, det vill säga summan av de fyra senaste kvartalen, uppgick till drygt 2,9 miljoner anmälda skador, vilket är i nivå med det antalet anmälda skador som var innan pandemin. Trafik- och motorfordonsförsäkringar samt hemförsäkringar är de försäkringsgrenar där den procentuella ökningen av antalet anmälda skador var som störst andra kvartalet 2022.

Bild5.png

Motorfordonsförsäkringar, som är den försäkringsgren där det anmäls flest skador, är också den försäkringsgren som ökar allra mest. Denna försäkring är ett frivilligt komplement till den obligatoriska trafikförsäkringen. Andra kvartalet 2022 uppgick antalet anmälda skador inom motorfordonsförsäkringar till 445 000, vilket är 78 000 fler skador än kvartal 2 2021. Det innebär en ökning med 21 procent. Det rullande årsvärdet visar på en uppåtgående trend efter den nedgång som var under pandemin. Antalet anmälda skador inom motorfordonsförsäkringen är nu på en högre nivå än de nivåer som var innan pandemin. Ur ett längre tidsperspektiv, sett ur den senaste tioårsperioden, har antalet anmälda skador inom motorfordonsförsäkringar ökat med över 40 procent, se diagram nedan med indexerat rullande årsvärde för antalet anmälda skador inom motorfordonsförsäkringar. Under samma tidsperiod har fordonsbeståndet i trafik också ökat, men däremot inte i samma omfattning. Fordonsbeståndet har ökat med 18 procent under de senaste tio åren.

Linda Wahlman, statistiker

– Det kan finnas en rad olika förklaringar till att antalet anmälda skador ökar. Att vi ur ett längre tidsperspektiv ser en uppåtgående trend av antalet anmälda skador kan till viss del tänkas förklaras av att det nu finns fler fordon i trafik jämfört med vad det gjorde för tio år sedan. De förändringar som vi ser på kort sikt kan däremot tänkas bero på förändringar i resebeteendet, hur mycket som fordonen faktiskt används samt för vilka ändamål, säger Linda Wahlman, statistiker vid Svensk Försäkring. 

Bild6.png

De vanligaste skadorna inom motorfordonsförsäkringen är glasskador följt av vagnskador. Dessa tillsammans utgör över 80 procent av alla skador inom motorfordonsförsäkringen. Glasskadorna ökade med 27 procent jämfört med andra kvartalet 2021 och vagnskadorna ökade med 16 procent.