Logotype for print

Sveriges försörjningsberedskap behöver tydliggöras

2021-03-11

Det behövs tydliga planeringsförutsättningar för Sveriges försörjningsberedskap. Det skriver Svensk Försäkring i ett yttrande över ett förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till strategi för försörjningsberedskap med inriktning på privat-offentlig samverkan.

Att vi har en fungerande försörjningsberedskap är en del av samhällets totalförsvar. Det handlar om att allmänhet, näringsliv och försvar ska ha fortsatt tillgång till viktig infrastruktur, varor och tjänster om Sverige hamnar i krig eller krigsfara. För att uppnå en robust och uthållig försörjning behöver myndigheter och näringsliv samverka och det behövs tydliga planeringsförutsättningar.

Pär Karlsson, senior rådgivare

- Finansiella tjänster är samhällsviktiga och det finns försäkringstjänster som behöver upprätthållas om Sverige hamnar i ett utsatt läge och regeringen beslutar om att höja beredskapen. Därför är dessa frågor viktiga för försäkringsbranschen, säger Pär Karlsson, senior rådgivare på Svensk Försäkring.

Arbetet med att höja vår beredskap pågår enligt av Riksdagen fattade försvarsbeslut men det krävs tydligare planeringsförutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv samverkan mellan näringsliv och myndigheter när det gäller försörjningsberedskap. Svensk Försäkring anser att förlaget till strategi för denna samverkan inte ger tydliga besked om vilken förmåga som ska byggas upp, vilka åtgärder som behöver genomföras och mer konkret hur näringslivet ska delta i den processen. Vi anser också att den presenterade tidplanen inte är realistisk mot bakgrund av att det saknas viktiga planerings­förutsättningar i form av ansvar, resurser och styrmedel för det arbete som behöver bedrivas.