Logotype for print

Svensk Försäkring invänder mot tjänstepensionsförslag från Finansinspektionen

2021-04-23

Svensk Försäkring har vissa invändningar rörande Finansinspektionens remitterade föreskriftsförslag, främst rörande säkerhetsreserv, kapitalkrav för vissa investeringar och distribution.

Finansinspektionen föreslår ändringar för att anpassa sina föreskrifter för tjänstepensionsföretag till de lagändringar för sådana företag som riksdagen nyligen beslutade om. Svensk Försäkring invänder i sitt remissyttrande i huvudsak mot följande:  

  • Finansinspektionen behöver säkerställa att det inte är osäkert vilka tilläggsförsäkringar som ska beskattas enligt inkomstskattelagen och för vilka avsättningar till säker­hetsreserv därför bör kunna göras. Fler tilläggsförsäkringar bör omfattas av före­skriften om säkerhetsreserv.

  • Förslaget om kapitalkrav för godkända infrastrukturinvesteringar är otydligt och innebär att vad som kan vara godkända ­investeringar avgränsas alltför snävt. För indirekta investeringar bör det dessutom vara tillräckligt att fondförvaltaren vidtar erforderliga kontroller av att investeringar inte är miljöfarliga.

  • Svensk Försäkring avstyrker förslaget att undantag från tillämp­ningen av 11 och 12 kap. i distributionsföreskrifterna (om information och dokumentation) och från reglerna om produktgodkännande inte längre ska gälla för alla centralt kollektivavtalade tjänstepensionsförsäk­ringar. Myndigheten bör i stället öppna upp för den avtalsfrihet som lagen ger.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 6 juli 2021.