Logotype for print

Klimat- och hållbarhetsinitiativ i försäkringsbranschen

2021-11-09

Hur vi ska förändra vårt samhälle för att åstadkomma en mer hållbar utveckling är en allt viktigare samhällsfråga och har en stor plats i den dagliga debatten. Frågan är också av stor betydelse för försäkringsbranschen. Insurance Europes nya Sustainability Hub visar goda exempel på europeiska initiativ - här i Sverige gör vi redan mycket.

Det pågår olika initiativ både internationellt och nationellt för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Här hittar du en sammanställning på exempel hur Svensk Försäkring och svensk försäkringsbransch bidrar. Du kan även se initiativ från andra europeiska försäkringsmarknader via Insurance Europes nya Sustainability Hub. 

Statistikrapport om naturskador. Svensk Försäkring publicerade en rapport under oktober 2021 som visar hur olika delar av landets regioner och kommuner har drabbats av stormar, översvämningar, jordskred, bergras, jordskalv, erosion, sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hagel, snötryck, lavin och andra naturrelaterade skador.

Rankning över kommunernas klimatanpassning. En gång vartannat år presenterar Svensk Försäkring en rankning hur de svenska kommunernas klimatanpassningsarbete fortgår.

Koldioxidutsläpp vid byggskador. Svensk Försäkring gör gemensam sak med byggbranschen och tar fram en metod för att mäta koldioxidutsläpp vid byggskador. Slutprodukten förväntas bli klar under 2022.

VisAdapt. Klimatförändringarna ökar risken för extremväder, inte minst översvämningar. Med hjälp av internetverktyget VisAdapt går det att se riskscenarierna mer konkret beroende på var huset ligger och hur det är byggt. Försäkringsföretagen har sett fördelarna och hjälpt till med utvecklingen genom tre nordiska universitet, som initierades redan 2012.

naturskador-i-sverige_topp (1).png

Rapport om hållbara investeringar. Svensk Försäkring har publicerat en hållbarhetsrapport under 2021 där man tydliggör hur branschen bidrar med hållbara investeringar. Den presenterades på ett seminarium i oktober där bland andra finansmarknadsminister Åsa Lindhagen deltog.

Gröna och blå obligationer. Svenska försäkrings- och tjänstepensionsbolag investerar i gröna (exempelvis vind, sol och vattenkraft) och blå (exempelvis skydd och bevarande av vattenmiljöer) obligationer. Unikt för dessa obligationer är att kapitalet öronmärkts till olika typer av miljöprojekt.

Hållbara fastigheter. Eftersom fastighetssektorn har en väsentlig miljöpåverkan genom till exempel elförbrukning, värmeanvändning, val av byggmaterial och avfallshantering, arbetar försäkrings- och tjänstepensionsföretagen ofta aktivt med att granska och sätta upp mål för fastighetsbolagens prestationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan handla om att minska fastigheternas el- och värmeförbrukning, utbyggnad av solceller eller miljöcertifiering.

Skog är ett allt viktigare inslag i försäkrings- och tjänstepensionsföretags investeringsportföljer. Många företag har till och med investerat i egna skogsbolag. Skogsbolag anses ofta vara klimatpositiva genom skogens upptag av koldioxid. Dessutom kan fossila bränslen ersättas av produkter från skogsråvara, den så kallade substitutionseffekten, vilket leder till att klimatnyttan överstiger utsläppen från verksamheten.

Miljöteknikföretag/Cleantech. Miljöteknik omfattar all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ. Hit räknas tekniker och processer som begränsar föroreningar, är mindre förorenande eller använder mindre resursintensiva varor och tjänster, samt metoder för effektivare resursförvaltning. De vanligaste miljöteknikområdena är: avancerade material, avfall och återvinning, byggnader och infrastruktur, elnät och energilagring, energieffektivisering, fjärrvärme och fjärrkyla, förnybar energi, resurser och miljö, transporter, samt vatten och avlopp

Hållbarhetsinitiativ. Flera svenska försäkrings- och pensionsbolag deltar i olika initiativ – däribland Principles for Responsible Investment, Net-Zero Asset Owner Alliance och Global Compact – och verkar för att upprätta principer för hållbarhet.