Logotype for print

Höjda avgifter för svensk sjöfart trots regeringsönskan om miljövägar

2021-10-01

Regeringen har länge förordat att mer frakt ska gå via vatten istället för landvägen, då man sett detta transportsätt som mer miljövänligt. Från Svensk Försäkrings sida vill vi belysa inkonsekvensen i finansiering av olika logistikvägar och hur svårt det blir att uppfylla mål som samtidigt försvårar.

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remisserna förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (21-02333).

Gällande höjningar av avgifter för sjöfarten anser Svensk Försäkring att de inte överensstämmer med de politiska uttalandena om att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Med tillägget att eftersträvad miljöstyrning inte kan uppnås om gods- och passagerartransporter via sjötransport minskar och landtransporterna ökar.

Nuvarande svenska farledsavgifter är en konkurrensnackdel för det svenska näringslivet och handelssjöfarten till och från Sverige. Farledsavgiften finansierar Sjöfartsverkets verksamhet, samtidigt som det finns länder som inte har några statliga farledsavgifter, detta inberäknar även länder inom EU.

Svensk Försäkring uppmärksammar att Trafikverken finansieras på olika sätt, Trafikverket finansieras med anslag (skattemedel), medan Sjöfartsverket (och Luftfartsverket) bedrivs som affärsdrivande verk. Handelssjöfarten betalar ett avkastningskrav till staten genom farledsavgifter vilket varken väg- eller järnvägsanvändare gör på samma sätt.

Svensk Försäkring ställer sig positivt till proaktivt och konkret arbete som medför miljö- och klimatförbättrande åtgärder och påpekar att detta arbete företrädesvis bör göras i samråd med marknadsaktörer. I det här arbetet anser vi att det är nödvändigt att så långt det är möjligt harmonisera tillämpliga nationella och internationella regelverk.