Logotype for print

Uppdaterad branschstandard för att redovisa koldioxidavtryck

2020-06-09

Svensk Försäkrings styrelse har i dag antagit en uppdaterad branschgemensam rekommendation för redovisning av koldioxidavtrycket i försäkringsföretagens investeringsportföljer. Rekommendationen har anpassats till Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD:s) rekommendationer och även utvidgats till att omfatta fler tillgångsslag.

Svensk Försäkrings styrelse antog redan 2016 en rekommendation för beräkning av växthusgasutsläpp från portföljbolagen i försäkringsföretagens investeringsportföljer. Sedan dess har det skett en mängd förändringar på området som den uppdaterade rekommendationen tar höjd för: EU:s direktiv för icke-finansiell rapportering har genomförts i den svenska årsredovisningslagen samt kompletterats med detaljerade riktlinjer för klimatrapportering; flera nya investerarledda klimatinitiativ har lanserats; EU har presenterat sina planer för en grön giv och en hållbar finansmarknad; och Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD) har presenterat rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar. TCFD:s ramverk har på kort tid blivit tongivande på området och är det ramverk som flertalet klimatinitiativ, rapporteringsramverk och EU-kommissionen har ställt sig bakom och tillämpar.

— Vi ser att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för spararna. Det är något som försäkringsbranschen har arbetat med länge. Branschen strävar också efter ökad transparens och jämförbarhet mellan bolagen och där har vi nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen genom att anpassa vår rekommendation till TCDF:s internationella ramverk, säger Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring.

Rent praktiskt innebär den nya branschstandarden att beräkningsformeln i rekommendationen justeras för att visa investeringsportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, istället för portföljens ägarandel i bolag med hög koldioxidintensitet. Dessutom har standarden kompletterats med ett frivilligt mått som mäter investeringsportföljens absoluta utsläpp för de försäkringsbolag som vill redovisa utvecklingen av de totala utsläppen över tid, exempelvis för att mäta hur väl deras portfölj förhåller sig till klimatmålen i Parisavtalet.

Branschstandarden har också utvidgats till att omfatta fler tillgångsslag. Nu ingår inte bara försäkringsföretagens innehav i noterade aktier, utan även företagsobligationer utgivna av noterade bolag samt direktägda fastigheter och/eller fastighetsbolag. 

Det är viktigt att rapporteringen av klimatdata från portföljbolagen förbättras för att utvecklingen ska gå framåt. Genom att mäta och publicera investeringsportföljens koldioxidavtryck vill försäkringsföretagen öka trycket på de bolag de investerar i för att de ska minska sina växthusgasutsläpp, säger Sara Bergström.

Den uppdaterade rekommendationen träder i kraft den 31 december 2020.