Logotype for print

Konkurrensverkets utökade beslutanderätt innebär risker för rättssäkerheten

2020-05-07

Svensk Försäkring ser risker för rättssäkerheten med förslaget om Konkurrensverkets utökade beslutanderätt och menar att det bland annat skulle kräva organisatoriska förändringar inom verket.

I Näringsdepartementets promemoria Konkurrensverkets befogenheter föreslås att Konkurrensverket i första instans ska få besluta om konkurrensskadeavgift. Därutöver föreslås lagändringar för att genomföra EU-rätt om att ge nationella konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad. I sitt remissyttrande påpekar Svensk Försäkring att en grundförutsättning för en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket är att rättssäkerheten upprätthålls i beslutsfattandet. Detta är enligt Svensk Försäkring inte möjligt utan organisatoriska förändringar.

- Om förslagen blir verklighet kommer Konkurrensverket att ha både en utredande och en beslutande roll. En given utgångspunkt är då att verket organiserar sig på ett sätt som innebär att rollerna inom myndigheten separeras. Trots det innebär sammanblandningen av de olika rollerna i en och samma myndighet i sig risker för rättssäkerheten, säger Anna Hall, jurist vid Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring menar också att flera av de nya befogenheter som därutöver förslås utgör ingripande åtgärder för företagen. Detta ställer ännu högre krav på att företagens grundläggande rättigheter tas om hand. Till exempel får de nya befogenheterna inte leda till att verket vid platsundersökningar granskar mer än vad som är proportionerligt eller att företagen, utan avsikt att sabotera utredningen, påförs en sanktionsavgift.