Logotype for print

Covid-19 påverkar skadeförsäkring både direkt och med fördröjning

2020-09-02

Premieinkomsterna har ökat med 5 procent under de senaste fyra kvartalen. De utbetalda försäkringsersättningarna har under samma period ökat med 6 procent samtidigt som antalet anmälda skador minskat med 4 procent. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Premieinkomsterna följer konjunkturutvecklingen

Sambandet mellan utvecklingen i BNP och premieinkomsterna till skadeförsäkring är starkt, vilket kan ses i nedanstående bild.

Den inbromsning i konjunkturutvecklingen som vi har sett i spåren av corona-pandemin kan därför komma att ha en negativ påverkan på utvecklingen, men med viss fördröjning, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Anm.: Skadeförsäkring som finns hos livförsäkringsföretagen ingår inte. Premieinkomster för AFA Sjukförsäkring ingår dessutom inte, eftersom de har varit negativa vissa perioder på grund av återbetalning av premier. I Företags- och fastighetsförsäkring ingår även ansvarsförsäkring och sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring. I Sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår även sjukvårdsförsäkring. I Övriga skadeförsäkringar ingår övrig egendomsförsäkring (till exempel djurförsäkring och produktförsäkring), kredit- och borgensförsäkring, rättsskyddsförsäkring, assistansförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, inkomstförsäkring samt avgångsbidragsförsäkring.

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag under de senaste fyra kvartalen, från det tredje kvartalet 2019 till det andra kvartalet 2020, uppgick till 90,4 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period förra året har premieinkomsterna vuxit med 4,2 miljarder kronor – en ökning med 5 procent.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar stod för mer än en tredjedel, 32,1 miljarder kronor, av premieinkomsterna och ökade med 3 procent.

Företags- och fastighetsförsäkringar stod för knappt en fjärdedel, 20,6 miljarder kronor, av premieinkomsterna, och ökade med 6 procent.

En femtedel, 18,1 miljarder kronor, av premieinkomsterna gick till hem- och villaförsäkringar. Dessa försäkringar ökade med 3 procent.

Knappt 13 procent, 11,3 miljarder kronor, av premieinkomsterna gick till sjuk- och olycksfallsförsäkringar, som ökade med 3 procent.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (till exempel djur­försäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkringar, avgångsbidragsförsäkringar, med mera (se anmärkning i figuren nedan). Denna grupp av försäkringar stod för 9 procent, 7,9 miljarder kronor, av premieinkomsterna, och ökade med 18 procent.

Även vissa livförsäkringsföretag har skadeförsäkringar, främst i form av sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Premieinkomsterna uppgick där till 4,2 miljarder kronor de senaste fyra kvartalen. Det är en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Utbetalda försäkringsersättningar ökar

De utbetalda försäkringsersättningarna omfattar skadeersättningar som har betalats ut till kunder, både för innevarande års skada och tidigare års skador. Under de senaste fyra kvartalen uppgick ersättningarna till 69,3 miljarder kronor, och de har därmed ökat med drygt 4,1 miljarder kronor (6 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

De utbetalda försäkringsersättningarna har ökat succesivt under de senaste tre åren.

Anm.: Här saknas utbetalningar från vissa filialer. Skadeförsäkring som finns hos livförsäkringsföretagen ingår inte. I Företags- och fastighetsförsäkring ingår även ansvarsförsäkring och sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring. I Sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår även sjukvårdsförsäkring. I Skadeförsäkring, övrigt ingår övrig egendomsförsäkring (till exempel djurförsäkring och produktförsäkring), kredit- och borgensförsäkring, rättsskyddsförsäkring, assistansförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, inkomstförsäkring samt avgångsbidragsförsäkring.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar stod för 28 procent av utbetalningarna, medan övriga produktområden stod för ungefär lika stor andel vardera. För skador inom trafik- och motorfordonsförsäkringar har det under de senaste fyra kvartalen betalats ut 18,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,0 miljarder kronor (6 procent) jämfört med motsvarande period förra året.

För skador inom hem- och villaförsäkringar respektive företags- och fastighetsförsäkringar utbetalades 10,1 miljarder kronor respektive 9,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3 procent.

För skador inom sjuk- och olycksfallsförsäkringar utbetalades 9,7 miljarder kronor, en ökning med 2 procent.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (till exempel djurförsäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkringar, avgångsbidragsförsäkringar, med mera. Denna grupp av försäkringar stod för 16 procent, 10,7 miljarder kronor, av utbetalningarna under de senaste fyra kvartalen, vilket är en ökning med knappt 1,8 miljarder kronor (20 procent).

Antal anmälda skador minskar

Under de senaste fyra kvartalen anmäldes drygt 2,8 miljoner skador till skadeförsäkringsföretagen. Det är en minskning med 4 procent jämfört med motsvarande period förra året. Minskningar har skett i alla försäkringsgrenar, med undantag av hemförsäkringar, där antalet anmälda skador har ökat med 1 procent. Den milda vintern och den rådande pandemin har sannolikt bidragit till färre skador.

Vid en jämförelse mellan det andra kvartalet 2020 och det andra kvartalet 2019 så har det under det senaste kvartalet inträffat 88 000 färre skador, en minskning med 11 procent. Det är betydligt färre skador för resor och trafik, med all sannolikhet orsakad av reserestriktionerna under våren. Inbrott och stöld i bostäder halverades under samma period förmodligen för att fler vistades i hemmet även på arbetstid, säger Kajsa Lindell.

Under de senaste fyra kvartalen har antalet anmälda skador inom trafikförsäkringen minskat med 10 procent och antalet anmälda skador inom motorfordonsförsäkringar minskat med 3 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utöver ovannämnda orsaker till minskningar i antalet skadeanmälningar, så förväntas också allt säkrare bilar leda till en allmän nedgång i antal skador för trafik- och motorfordonsförsäkringar.

Antalet anmälda skador inom hemförsäkringen ökade med 1 procent under det senaste året, jämfört med motsvarande period året innan. När det gäller övriga försäkringar för hushållen – villaförsäkringar, fritidshusförsäkringar och båtförsäkringar (eller tillägg inom dessa försäkringar) – så minskade antalet anmälda skador med 6 procent. En anledning till minskningen är att skadeanmälningarna var ovanligt höga under det förra året till följd av stormen Alfrida, i synnerhet gällande fritidshus.

Antalet skador inom företags- och fastighetsförsäkring har under de senaste fyra kvartalen minskat med 6 procent. Även den minskningen beror till stor del på ovanligt höga värden 2019 till följd av stormen Alfrida.

Anm.: Kategorierna Hemförsäkring, Villahemförsäkring och Fritidshusförsäkring inkluderar eventuella tilläggsförsäkringar. Företags- och fastighetsförsäkring inkluderar lantbruksförsäkring.