Logotype for print

Trafikförsäkringsskador på stabil nivå trots ökad trafik

2020-06-25

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen ligger på ungefär samma nivå som för 20 år sedan medan antalet kopplade till motorförsäkringar dubblerats. Under samma period har de utbetalda försäkringsersättningarna ökat stadigt. Det visar statistik för 2018 som är det senaste året som rapporterats.

Skador i trafiken kan innebära personskador, som med komplicerade utredningar kan medföra långa skaderegleringstider. För att få en rättvis bild samlar därför Svensk Försäkring in statistik kopplade till trafikskador med viss fördröjning.

Under 2018 inträffade 182 000 skador kopplade till den obligatoriska trafikförsäkringen. Det är ungefär samma nivå som för 1998, då det inträffade 178 000 skador. Antalet skador har dock inte legat stilla på samma nivå i 20 år. Fram till mitten av 2000-talet fanns det en uppåtgående trend i antalet skador, och sedan dess har det istället funnits en nedåtgående trend. Antalet motordrivna fordon i trafik har sedan 1998 ökat från knappt 5 miljoner till knappt 7 miljoner fordon, enligt uppgifter från SCB:s fordonsregister.  

- Att både bilar och trafik blir säkrare är en trolig förklaring till att antalet skador kopplade till trafikförsäkringen inte ökar, trots att fordonsparken ökar kontinuerligt, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

De utbetalda försäkringsersättningarna för skador inom trafikförsäkringen har samtidigt ökat trendmässigt från drygt 2,1 miljarder kronor 1998 till drygt 3,9 miljarder kronor 2018 – en ökning med 84 procent. Det kan översättas till en genomsnittlig årlig förändringstakt om cirka 3,1 procent. Om justering görs för inflationen sedan 1998, så landar den årliga förändringstakten på cirka 1,5 procent.

Antalet skador kopplade till motorfordonsförsäkringar, som är frivilliga komplement till trafikförsäkringen, har under de senaste 20 åren mer än fördubblats, från knappt 610 000 skador till drygt 1,3 miljoner skador. De utbetalda försäkringsersättningarna för dessa skador har nästan tredubblats, från 4,3 miljarder kronor 1998 till 11,9 miljarder kronor 2018. Det motsvarar en genomsnittlig årlig förändringstakt om cirka 5,2 procent. Efter inflationsjustering så landar den årliga utvecklingstakten på cirka 3,6 procent.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 1998 års priser är deflaterade med KPIF. För 2014 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna på tidsserierna är något reducerade för denna tidpunkt. Uppgifter från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) – som ger ersättning till de personer som blivit skadade eller fått något förstört av ett okänt, oförsäkrat eller utländskt fordon – ingår inte; TFF betalade ut knappt 600 miljoner kronor under 2018 och 2019 för skador som inträffat under 2018.