Logotype for print

Svensk Försäkring är emot krav på försäkringsgarantisystem

2019-10-22

Svensk Försäkring är starkt kritiskt till EIOPAs ståndpunkt om att alla EU-länder ska ha försäkringsgarantisystem. De svenska försäkringstagarna har ett fullgott skydd även utan försäkringsgarantisystem. Sådant system kan innebära onödiga kostnader för de svenska försäkringstagarna och vara skadligt för den svenska försäkringsmarknaden.

EU-kommissionen har gett EIOPA (den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkring och tjänstepension) i uppdrag att undersöka om det finns behov av regler om försäkringsgarantisystem på EU-nivå. Tanken med ett försäkringsgarantisystem är att det ska ersätta försäkringstagarna om ett försäkringsföretag får sådana problem att det inte kan fullgöra sina åtaganden. EIOPA har remitterat ett förslag om att försäkringsgarantisystem ska finnas i alla EU-länder. 

— Svensk Försäkring delar inte EIOPAs syn, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring. Det befintliga skyddet för de svenska försäkringstagarna är fullgott även utan försäkringsgarantisystem. Skyddet för försäkringstagarna har ökat betydligt i och med att det europeiska regelverket för försäkringsföretag, Solvens II, trädde ikraft 2016.

Svensk Försäkring har svarat på remissen från EIOPA både genom Insurance Europe och genom ett eget svar. Båda svaren är starkt kritiska till EIOPAs ståndpunkt att det på EU-nivå ska införas krav på nationella försäkringsgarantisystem och hur EIOPA anser att sådana system ska vara utformade.

— Svensk Försäkring anser att det ska vara upp till varje land att bestämma om man ska ha ett försäkringsgarantisystem och hur befintliga försäkringsgarantisystem ska vara utformade, säger Jonas Söderberg.

Svensk Försäkring menar att behovet av försäkringsgarantissystem skiljer sig åt mellan EU-länderna, bland annat på grund av skillnader i välfärdssystem och vad försäkringarna täcker. Att ha samma system överallt i EU kan innebära betydande onödiga kostnader för försäkringstagarna. Det kan även leda till negativa konsekvenser för den svenska försäkringsmarknaden, exempelvis risken att problem för ett försäkringsföretag sprider sig till andra försäkringsföretag.

EIOPA ska i juni 2020 presentera sina slutgiltiga ståndpunkter om försäkringsgarantisystem till EU-kommissionen som därefter tar ställning till om de ska lämna förslag på ny reglering på detta område. I slutändan blir det en fråga för EU-ländernas regeringar och för Europaparlamentet att besluta om. När försäkringsgarantisystem senast diskuterades inom EU för runt tio år sen valde EU-kommissionen att inte gå vidare med ett lagförslag eftersom det då inte fanns något intresse bland EU-länderna. Det återstår att se om det blir så den här gången också.