Logotype for print

Skadeförsäkringspremierna ökar stadigt

2019-09-04

Premieinkomsterna till skadeförsäkring har ökat med drygt 3 procent jämfört med för ett år sedan. Detta ligger i nivå med den långsiktiga trenden. Det visar Svensk Försäkrings marknadsstatistik som presenteras idag.

Den långsiktiga premietillväxten för skadeförsäkringar sedan det första kvartalet 2012 är drygt 35 procent, motsvarande drygt 22 miljarder kronor. Under det senaste året har premieinkomsterna ökat med 3 procent.

- Det senaste året har företags- och fastighetsförsäkringar växt starkast med en ökning på knappt 7 procent, motsvarande nästan 1,2 miljarder kronor, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. Dessa försäkringar står för omkring en fjärdedel av skadeförsäkringsmarknaden.

Det största produktområdet inom skadeförsäkring är trafik- och motorfordonsförsäkringar, vilka står för mer än en tredjedel av premieinkomsterna till skadeförsäkringar. Premieinkomsterna till dessa försäkringar ökade med drygt 1 procent under det senaste året, motsvarande 0,4 miljarder kronor.

Produktområdena hem- och villaförsäkringar och sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med omkring 5 procent vardera, motsvarande 0,9 miljarder respektive 0,5 miljarder kronor.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (t.ex. djurförsäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkringar och avgångsbidragsförsäkringar, med mera. Denna grupp minskade med drygt 4 procent i premieinkomster under det senaste året.

Premieinkomster för skadeförsäkring, fördelat på produktområde, årsvärden per kvartal, 2012–2019

Anm.: Här ingår inte premieinkomster för AFA Sjukförsäkring eftersom de har haft negativa inkomster vissa perioder på grund av återbetalning av premier. I Företags- och fastighetsförsäkring ingår även ansvarsförsäkring. I Sjuk och olycksfallsförsäkring ingår även sjukvårdsförsäkring.
Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Marknadsandelar för skadeförsäkringsföretag

Störst marknadsandelar mätt i premieinkomster över de senaste fyra kvartalen har Länsförsäkringar, följt av If Skadeförsäkring, Folksam och Trygg-Hansa. Dessa företag omfattar drygt 79 procent av de totala premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen.

Marknadsandelar i procent av total premieinkomst för skadeförsäkringsföretag de senaste fyra kvartalen

Anm.: Visar andelar av premieinkomster de senaste fyra kvartalen samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare. Premieinkomster för AFA Sjukförsäkring ingår inte eftersom de har haft negativa inkomster vissa perioder på grund av återbetalning av premier. Premieinkomster för livförsäkringsföretagens skadeförsäkringar ingår inte. Asterisk avser koncernen.
Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Antalet anmälda skador ökade med 2 procent

Under de senaste fyra kvartalen anmäldes totalt drygt 2,9 miljoner skador till försäkringsföretagen gällande skador inom trafik-, motorfordons-, hem-, villa-,
fritidshus-, båt-, företag- och fastighetsförsäkring. Det är en ökning med 2 procent (60 000 skador) sedan året innan.

- Skadorna inom motorfordonsförsäkring har ökat medan skadorna inom trafikförsäkringen har minskat, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. Antalet skador inom trafikförsäkringen har samtidigt minskat med 3 procent.

Antalet skador inom motorfordonsförsäkring, som står för nästan hälften av det totala antalet skador, ökade med 4 procent (56 000 skador). Antalet skador inom trafikförsäkringen minskade med 3 procent (14 000 skador).

Sedan 2012 har skadeanmälningarna ökat med 37 procent (791 000 skadeanmälningar). Det är skador inom hem-, villa-, fritidshus- och båtsäkring som ökat snabbast, med en ökning om 52 procent, (345 000 skador). Även skadeanmälningar inom motorfordonsförsäkringar har ökat snabbt, med en ökning på 33 procent (334 000 skador).

Antal anmälda skador, årsvärden per produktområde