Logotype for print

Premierna till skadeförsäkring upp 3 procent

2019-11-20

Det är fortsatt stabil efterfrågan på skadeförsäkringar. Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen har ökat med drygt 3 procent under det senaste året. Premieinkomsterna fortsätter därmed att öka med den trend som funnits sedan 2012. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag under de senaste fyra kvartalen var 86,6 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period för ett år sedan har premieinkomsterna vuxit med 2,8 miljarder kronor – en ökning med drygt 3 procent. 

Premieinkomsterna har vuxit stadigt i takt med den konjunkturförstärkning som skett de senaste sex åren. Sedan det tredje kvartalet 2012 har premieinkomsterna vuxit med 35 procent, motsvarande knappt 23 miljarder kronor.

—   Vi ser ett tydligt samband mellan utvecklingen i BNP och premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen. Det är därför väntat att efterfrågan på försäkringar har stigit under den högkonjunktur som varit de senaste åren, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar stod för mer än en tredjedel – 31,3 miljarder kronor – av premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen de senaste fyra kvartalen, och ökade med 0,5 miljarder kronor (2 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Företag- och fastighetsförsäkringar stod för ungefär en fjärdedel – 19,5 miljarder kronor – av premie­inkomsterna, och ökade med 0,8 miljarder kronor (4 procent).

En femtedel – 17,7 miljarder kronor – av premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag det senaste året gick till hem- och villaförsäkringar. Dessa försäkringar ökade med nästan 6 procent – cirka 1 miljard kronor – i premieinkomster jämfört med motsvarande period föregående år.

Drygt 13 procent – 11,4 miljarder kronor – av premieinkomsterna de senaste fyra kvartalen gick till sjuk- och olycksfallsförsäkringar, som ökade med 5 procent – 0,6 miljarder kronor – jämfört med motsvarande period föregående år.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (t.ex. djurförsäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkring, avgångsbidragsförsäkringar, med mera (se anmärkning i figuren nedan. Denna grupp av försäkringar stod för 8 procent – 6,6 miljarder kronor – av premieinkomsterna de senaste fyra kvartalen, vilket är ungefär oförändrat gentemot motsvarande period föregående år.

Premieinkomster till skadeförsäkringsföretag fördelat per produktområde, årsvärden per kvartal, 2012–2019

Anm.: Här ingår inte premieinkomster för AFA Sjukförsäkring eftersom de har varit negativa vissa perioder på grund av återbetalning av premier. I Företags- och fastighetsförsäkring ingår även ansvars-, sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring. I Sjuk och olycksfallsförsäkring ingår även sjukvårdsförsäkring. Skadeförsäkring som finns i livförsäkringsföretagen ingår inte. I Övriga premieinkomster till skadeförsäkringsföretag ingår övrig egendomsförsäkring (t.ex. djurförsäkringar och produktförsäkringar), kredit- och borgensförsäkring, rättsskyddsförsäkring, assistansförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, inkomstförsäkring samt avgångsbidragsförsäkring.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Marknadsandelar för skadeförsäkringsföretag

Störst marknadsandelar mätt i premieinkomster över de senaste fyra kvartalen har Länsförsäkringar, följt av If Skadeförsäkring, Folksam och Trygg-Hansa. Dessa företag omfattar knappt 68 miljarder kronor i premieinkomster, motsvarande 79 procent av de totala premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen.

Anm.: Diagrammet visar andelar av premieinkomster de senaste fyra kvartalen (röda staplar) samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare (gula och lila staplar). Premieinkomster för AFA Sjukförsäkring ingår inte eftersom de har varit negativa vissa perioder på grund av återbetalning av premier. Premieinkomster för livförsäkringsföretagens skadeförsäkringar ingår inte. Företag med asterisk avser koncernen.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.