Logotype for print

Premieinbetalningarna till livförsäkring upp 2 procent

2019-09-04

Under de senaste fyra kvartalen ökade premieinbetalningarna till livförsäkringar med 2 procent jämfört med samma period året innan. Tjänstepensionerna växte mer måttligt. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Premieinbetalningarna till livförsäkringar ökade med 2 procent de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år. Det är en årsvis ökning med knappt 6 miljarder kronor.

Tjänstepensionerna, som vuxit starkt under lång tid, växte mer måttligt. De konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringarna ökade med 1 procent, motsvarande 1,7 miljarder kronor. Avmattningen kan till viss del förklaras av stora inbetalningar av engångskaraktär under det andra kvartalet 2018.

- Tillväxttakterna i premieinbetalningar har mattats av något, men den långsiktiga trenden är att tjänstepensionerna växer kraftigt, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på svensk Försäkring.

Det finns flera anledningar till att tjänstepensionerna har en långsiktigt stark tillväxt. Avsättningarna till tjänstepensionssystemet har ökat inom många avtalsområden. Fler har inkomster över intjänandetaket och får därmed den högre avsättningsnivån på 30 procent eller mer istället för 4,5 procent. I takt med konjunktur­förstärkningen de senaste sex åren har antalet sysselsatta och den totala lönesumman vuxit kraftigt, vilket totalt sett medför större avsättningar till tjänstepensionssystemen.

De privata pensionsförsäkringarna – som minskade kraftigt när avdragsrätten slopades 2016 – har varit ungefär oförändrade i inbetalda premier de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period året innan. 

Privat kapitalförsäkring har ökat med 4 procent de senaste fyra kvartalen, motsvarande 2,9 miljarder kronor.

Inbetalda premier till konkurrensutsatt livförsäkring, årsvärden per kvartal, index

Marknadsandelar inom livförsäkring

Diagrammet nedan visar marknadsandelar för livförsäkringsföretagen utifrån årsvisa inbetalda premier till konkurrensutsatta försäkringar.

De fyra största företagen – Folksam, Skandia, Alecta och AMF Pension – omfattar 47 procent av premieinbetalningarna.

Marknadsandelar inom livförsäkring, i procent av årliga inbetalda premier  

Anm.: Diagrammet visar andelar av inbetalda premier till konkurrensutsatta försäkringar de senaste fyra kvartalen (röda staplar) samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare (gula och blå staplar). I inbetalda premier ingår inte uppräknade fribrev och inte heller inflyttat försäkringskapital. Skadeförsäkring inom livförsäkringsföretagen ingår inte. Asterisk avser koncernen.