Logotype for print

Inbetalda premier till livförsäkring upp 2 procent

2019-11-20

Under de senaste fyra kvartalen ökade premieinbetalningarna till livförsäkringar med knappt 6 miljarder kronor, eller drygt 2 procent, jämfört med samma period året innan. Tjänstepensionerna har minskat marginellt medan privata kapitalförsäkringar ökat med knappt 7 procent. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Premieinbetalningarna till livförsäkringar ökade med drygt 2 procent de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år. Det är en ökning med knappt 6 miljarder kronor. Tjänstepensionerna, som vuxit starkt under lång tid, minskade marginellt med 0,2 miljarder kronor.

— Avmattningen i tjänstepension kan delvis förklaras av stora inbetalningar av engångskaraktär som gjordes under det andra kvartalet 2018, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Det finns flera anledningar till att tjänstepensionerna har en långsiktigt stark tillväxt. Avsättningarna till tjänstepensionssystemet har ökat inom många avtalsområden. Fler har inkomster över intjänandetaket och får därmed den högre avsättningsnivån på 30 procent eller mer, i stället för 4,5 procent. I takt med konjunkturförstärkningen de senaste sex åren har antalet sysselsatta och den totala lönesumman vuxit kraftigt, vilket totalt sett medför större avsättningar till tjänstepensionssystemen.

Privat kapitalförsäkring har ökat med 5 miljarder kronor, eller knappt 7 procent, de senaste fyra kvartalen.

De privata pensionsförsäkringarna – som minskade kraftigt när avdragsrätten slopades 2016 – har varit ungefär oförändrade i inbetalda premier de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period året innan. 

Inbetalda premier till konkurrensutsatt livförsäkring, årsvärden per kvartal

Anm.: Diagrammet visar inbetalda premier exklusive uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. I Övrig konkurrensutsatt livförsäkring ingår premiebefrielse-, gruppliv- och sjukförsäkring som inte tecknats av arbetsgivare i anslutning till anställning utan av ”privat” försäkringstagare, där sjukförsäkring avser sådan som inte kan sägas upp av försäkringsföretaget och därför klassas som livförsäkringsrörelse. Uppgifterna i diagrammet täcker inte hela den konkurrensutsatta marknaden. Exempelvis saknas den valbara delen inom det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 som placerats hos Kåpan; enligt statistik från SPV omfattar dessa premieinbetalningar cirka 2 miljarder kronor årsvis.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Marknadsandelar inom livförsäkring

Diagrammet nedan visar marknadsandelar för livförsäkringsföretagen utifrån årsvisa inbetalda premier till konkurrensutsatta försäkringar.

De fyra största företagen – Folksam, Skandia, Alecta och AMF Pension – omfattar knappt 47 procent av premieinbetalningarna.

Marknadsandelar inom livförsäkring, i procent av årliga inbetalda premier  

Anm.: Diagrammet visar andelar av inbetalda premier till konkurrensutsatta försäkringar de senaste fyra kvartalen (röda staplar) samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare (gula och blå staplar). I inbetalda premier ingår inte uppräknade fribrev och inte heller inflyttat försäkringskapital. Skadeförsäkring inom livförsäkringsföretagen ingår inte. Asterisk avser koncernen.

Flyttat försäkringskapital

Sedan mitten av 2000-talet är det möjligt att i vissa försäkringsavtal inom pensions- och livförsäkring flytta hela eller delar av det sparade försäkringskapitalet till ett annat försäkringsföretag.

—Under det senaste året har drygt 40 miljarder kronor av försäkringskapitalet flyttats, säger Kajsa Lindell. Andelen flyttar av de totalt inbetalda premierna har ökat från 10 till 15 procent sedan 2012.

Jämfört med samma kvartal för ett år sedan har det årsvisa värdet av det inflyttade kapitalet ökat med drygt 18 procent. Flyttarna av tjänstepension via valcentraler har ökat med 28 procent, medan flyttarna av tjänstepension utanför valcentraler har ökat med 13 procent. Flyttarna av privat livförsäkring, som omfattar privata kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar, har ökat med 9 procent.

Det flyttade försäkringskapitalet har ökat trendmässigt under en längre period. Sedan 2012 har det årliga flyttade försäkringskapitalet mer än fördubblats med en ökning från knappt 18 till drygt 40 miljarder kronor. Av denna ökning står flyttarna av tjänstepensionskapital utanför valcentral för tre fjärdedelar.

Flyttat försäkringskapital, årsvärden per kvartal, 2012–2019

Anm.: Flyttat försäkringskapital avser hela det försäkringskapital (inkl. återbäringskapital) som överförs genom inflyttning från annat företag, eller inom ett företag. Även inkomna premier (kapital) som avser beståndsöverlåtelser till företaget ingår, även i fall sådana belopp redovisas över balansräkningen. Flera av nivåförändringarna beror på att flytträtten successivt utökats till fler avtalsområden och att det därmed frigjorts mer kapital som kan flyttas. Nivåförändringen det fjärde kvartalet 2014 beror till stor del på att det flyttades sammanlagt 12,2 miljarder kronor till Nordea Livförsäkring i Sverige från Nordea Livförsäkring i Finland genom en beståndsöverlåtelse.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.