Logotype for print

Ändringsförslag av IFRS 17 är välkomna - men inte tillräckliga

2019-06-28

Svensk Försäkring välkomnar IASB’s ändringsförslag av IFRS 17 men anser att de föreslagna ändringarna är för marginella för att IFRS 17 ska kunna ge en rättvisande bild av försäkringsverksamhet.

Den 26 juni publicerade IASB ändringsförslag i IFRS 17. IASB föreslår också en senarelagd tillämpning med ett år till den 1 januari 2022.  

- Även om IASB’s föreslagna ändringar av IFRS 17 är välkomna är de alltför för marginella för att IFRS 17 ska bli en standard som avspeglar försäkringsverksamhet på ett rättvisande sätt, säger Karin Chenon, senior ekonom hos Svensk Försäkring. Många delar i IFRS 17 är onödigt komplicerade och medför stora kostnader att implementera utan att de ger något ökat informationsvärde för försäkringsbolagens intressenter.

IFRS 17 publicerades ursprungligen av IASB i maj 2017. Enligt en EU-förordning antas standarden som gällande lag i EU om den bidrar till det europeiska gemensamma bästa och uppfyller krav på begriplighet, relevans mm. Standarden prövas mot dessa kriterier av EFRAG som är ett rådgivande organ till EU-kommissionen. I tester av standarden, som utfördes av elva stora försäkringsbolag i Europa förra sommaren, framkom brister som var så allvarliga att EFRAG skrev till IASB och krävde en översyn av IFRS 17. Branschorganisationer världen över instämde i kritiken. IASB hörsammade invändningarna och har sedan i höstas arbetat fram ett antal ändringsförslag som nu är föremål för en global konsultation.

- Tillsammans med våra medlemsföretag kommer Svensk Försäkring att analysera ändringsförslagen och bidra till ett svar från Insurance Europe. Vårt svar kommer med all sannolikhet att gå utöver IASB’s ändringsförslag och upprepa våra tidigare invändningar mot exempelvis en alltför låg aggregeringsnivå av avtalen och orimliga övergångsregler, säger Karin Chenon.

Konsultationen är öppen för kommentarer fram till den 25 september 2019.