Logotype for print

Välbesökt Årsmöteskonferens om hållbara pensioner och hållbara investeringar

2018-05-17

På Svensk Försäkrings årsmöteskonferens den 15 maj diskuterades två högaktuella ämnen på temat hållbarhet: investeringar och pensioner. Det är uppenbart att vi står inför utmaningar på båda dessa områden och det var därför mycket intressant att få lyssna till så många väl insatta talare.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring, beskrev vilka ”spakar” det finns att dra i när vi står i ett läge där vårt nuvarande pensionssystem inte riktigt klarar av att leverera hållbara - i meningen tillräckliga - pensioner till alla. Flera av dessa spakar är Pensionsgruppen inne på i sin överenskommelse från december 2017 som till exempel ett förlängt arbetsliv och ett utökat grundskydd.

Ledamöterna Solveig Zander (C), Lars-Arne Staxäng (M) och Fredrik Lundh Sammeli (S) från Pensionsgruppen redogjorde vid konferensen på ett tydligt och lättsamt sätt för innehållet i överenskommelsen.

Gör de val du vill genom livet, men var medveten om att dina val spelar roll för pensionen. Lars-Arne Staxäng (M)

Något som dock helt saknas i överenskommelsen är privat pensionssparande och Britta Burreau, vd KPA, som deltog i debatten, lyfte fram att typkunden för privat pensionssparande var en kvinnlig sjuksköterska som sparade för extra trygghet. Här menade ledamöterna att Pensionsgruppen är överens om att det behövs ett privat pensionssparande men att partipolitiken kommer emellan.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, levererade flera budskap till försäkringsbranschen. Han menade att hållbarhetsfrågorna handlar om försäkringsbolagens överlevnad. Om branschen framöver vill kunna erbjuda skadeförsäkringsskydd måste branschen också bidra till en ökad hållbarhet genom sina investeringar. I annat fall riskerar vi att hamna i en värld där mycket inte går att försäkra.

Gärna en bra pension, men också en bra planet att leva på. Per Bolund (Mp)

Bolund menade också att Sverige ligger långt före resten av Europa och att Sverige och Frankrike har varit pådrivande i arbetet inom EU-kommissionen. Sverige har till exempel lyft behovet av ökad transparens, både för försäkringsföretagens kunder och för försäkringsföretagen som investerare. En annan fråga har varit att hållbarhetsfrågorna ska integreras i de europeiska tillsynmyndigheternas ansvarsområde.

Att det finansiella systemet förväntas bidra till en hållbar utveckling råder det ingen tvekan om. Det förklarade Henrik Braconier, chefsekonom Finansinspektionen. Det finansiella systemet kan dock bara vara ett komplement till det övriga politiska systemet. Verkningsgraden kommer i allt väsentligt vara beroende av den generella klimatpolitikens utformning. Braconier berättade också att Finansinspektionen under året kommer att kartlägga hur väl försäkringsföretagen har integrerat hållbarhetsfrågorna i sin företagsstyrning, bl.a. genom att titta på försäkringsföretagens hållbarhetsrapporter.

Hållbarhetsrisker ska in på samma sätt som alla andra risker. Henrik Braconier

Magnus Billing, vd på Alecta, berättade om sitt arbete i EU-kommissionens expertgrupp för en hållbar finansmarknad (HLEG) och presenterade expertgruppens åtta nyckelrekommendationer. Han var nöjd över att EU-kommissionen hade tagit till sig så många av expertgruppens förslag när kommissionen i mars la fram sin handlingsplan på området. Billing lyfte också fram att gröna obligationer inte är tillräckligt för att uppnå den omställning som behövs – mainstreamkapitalet måste också med. Och det är tydligt att även pensionsspararna tycker att hållbarhet är viktigt. Hela två tredjedelar av Alectas kunder värdesätter det.