Logotype for print

Svensk Försäkrings Årsredovisning 2017

2018-05-14

Idag publiceras Svensk Försäkrings Årsredovisning för det gångna året. Under 2017 kom trygghetsfrågorna i fokus. Inte bara i samhället utan även på Svensk Försäkring. Vi tillsatte en Trygghetskommission med Fredrik Reinfeldt som ordförande som ska lämna förslag på hur försäkringsbranschen kan bidra till att vardagsbrottsligheten minskar och tryggheten ökar. Andra frågor som vi engagerade oss i under förra året rörde pensioner, rättssäkra regler och distribution av försäkringar.

Under 2017 har debatten intensifierats om samhällets förmåga att förebygga och beivra brott. Brottsutvecklingen pekar uppåt och tryggheten pekar neråt. Inte minst i s.k. utsatta områden visar statistiken på en ökad polarisering. Kritik har framförts över polisens bristande förmåga att förhindra brott, vilket kan bero på för lite resurser men framför allt kanske på bristande organisation, effektivitet och kompetens. Polisen prioriterar bort vardagsbrott såsom till exempel stölder, inbrott, bedrägerier och skadegörelse. Även om det naturligtvis är bra att polisen prioriterar grövre brottslighet riskerar denna utveckling att få negativa konsekvenser om medborgarna inte känner att de brott som de kan råka ut för i vardagen inte tas om hand på ett förtroendefullt sätt. Effekten blir att tryggheten och tilliten i samhället minskar.

- Försäkringsbranschen vill naturligtvis vara med och bidra till ett tryggt samhälle, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring. Därför tillsatte Svensk Försäkring en oberoende expertkommission under ledning av förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Kommissionen ska analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott, uppklarandegraden och lagföringen och komma med förslag på konkreta åtgärder som såväl försäkringsbranschen som andra aktörer kan vidta. Kommissionen ska presentera en första rapport i juni 2018.

Begreppet trygghet omfattar dock mer än bara brottsrelaterad trygghet. Försäkringsbranschen bidrar till att skapa trygghet i samhället även genom att försäkringar kompletterar de offentliga pensions-, socialförsäkrings- och välfärdssystemen. På pensionsområdet har vi under 2017 fört fram i debatten det unika med ett långsiktigt försäkringssparande och det kontraproduktiva med ökad beskattning på sparande i kapitalförsäkringar. På välfärdsområdet lyfter vi fram de negativa konsekvenserna av en förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar som i många fall används av arbetsgivare som en modern företagshälsovård.  

På regleringsområdet har Svensk Försäkring, utöver att bereda aktuella lagstiftningsfrågor, haft ett fortsatt fokus på behovet av att upprätthålla en rättssäker lagstiftningsprocess under 2017. Vi trycker särskilt på vikten av konstruktiv dialog, god framförhållning och att konsekvensanalyser görs. Detta gäller inte minst för de kommande regelverken kring tjänstepensionsverksamhet respektive distribution som inte bara påverkar våra medlemsbolag på ett avgörande sätt utan också i hög grad försäkringskunderna. Vi månar om att föra en löpande dialog med lagstiftaren för att skapa goda förutsättningar för försäkringsbolagens och ett starkt konsumentskydd för deras kunder och därigenom bidra till ett välfungerande samhälle.