Logotype for print

Svensk Försäkring välkomnar förslag om gröna obligationer

2018-04-26

Svensk Försäkring lämnar i dag sitt remissvar till regeringen om utredningen om gröna obligationer. Försäkringsbranschen är överlag positiv till förslag som främjar en hållbar finansmarknad och arbetar sedan flera år aktivt med frågorna. Gröna obligationer är en av många komponenter i en hållbar finansmarknad och ett sätt av flera att arbeta med hållbarhet som kapitalförvaltare.

-   Svensk Försäkring är positiv till förslag som främjar en hållbar finansmarknad och ger försäkringsföretagen bra förutsättningar att arbeta med hållbarhetsfrågor i investeringsverksamheten. Våra medlemsbolag arbetar sedan flera år aktivt med frågorna och ligger internationellt sett långt framme, säger Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring.

De svenska försäkringsföretagen utgör tillsammans med AP-fonderna den största investerargruppen i gröna obligationer. Från ett investerarperspektiv erbjuder gröna obligationer transparens i vad det upplånade kapitalet används till, jämfört med konventionella obligationer. Det ger investerarna möjlighet att styra kapitalet till sådana investeringar som de uppfattar som hållbara.

-  Svensk Försäkring är därför i allt väsentligt positiv till utredningens förslag. Särskilt välkomnar vi förslaget att staten ska emittera gröna statsobligationer. Det tror vi är en av de viktigaste åtgärderna för att främja den gröna obligationsmarknaden, fortsätter Sara Bergström.

Svensk Försäkring är även positiv till förslaget att de statliga bolagen ska se över sin finansieringsverksamhet och pröva om deras finansieringsbehov skulle kunna försörjas med gröna obligationer. Vi välkomnar också att utredningen inte lägger fram något lagförslag för gröna obligationer.

-   Vi tror att en svensk särreglering av marknaden skulle kunna vara till mer hinder än nytta. Den gröna obligationsmarknaden är global och omfattas redan av betydande självreglering, inte minst i form av Green Bond Principle (GBP). Denna bedöms av samtliga marknadsaktörer fungera väl, avslutar Sara Bergström.