Logotype for print

Svensk Försäkring ser inget behov av EU-regler om grupptalan

2018-06-15

EU-kommissionen har föreslagit regler som tar sikte på den situationen att företag inte följer EU-regler på konsumentområdet och bl.a. innebär att vissa intresseorganisationer får möjlighet att i domstol begära ersättning för en grupp av konsumenter.

-  För försäkringsbranschen är konsumentskyddet viktigt, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström. Och finns det regler ska de givetvis följas. Men det betyder inte att det behövs mera EU-regler. I Sverige finns sedan länge regler om grupptalan. Här har konsumenter även möjlighet att lösa tvister utanför domstol, t.ex. genom att vända sig till branschens frivilliga nämnder eller till Allmänna reklamationsnämnden. Det är också svårt att bedöma vad förslaget har för konsekvenser. Då är det klokt att inte göra ingrepp i en ordning som av allt att döma fungerar väl.

När det gäller själva förslaget lyfter Svensk Försäkring fram vikten av rättssäkra och effektiva processregler. Förslaget bör bl.a. bygga på principer som återfinns i den svenska regleringen och som handlar om att en konsument själv ska få avgöra om han eller hon vill delta i grupptalan (”opt-in”), att den som förlorar ska stå för rättegångskostnaderna och att det inledningsvis ska finnas möjlighet att pröva om det är lämpligt med grupptalan. I yttrandet framhålls också att det är oklart i vilka fall man ska kunna föra en grupptalan enligt förslaget och att detta bör förtydligas.

Svensk Försäkring lyfter i sitt remissvar också fram vikten av att Finansdepartementet även fortsättningsvis under förhandlingsarbetet på EU-nivå erbjuder branschen och andra intressenter kontakt och dialog.