Logotype for print

Svensk Försäkring kritisk mot nya skyldigheter för livbolagens aktieinnehav

2018-08-30

Svenska pensionsspararare riskerar att få sämre anpassad information till följd av nya EU-regler som innebär att svenska livförsäkringsföretag måste offentliggöra mycket omfattande information om sitt aktieinnehav. Tanken är att de nya reglerna ska göra livförsäkringsföretagen mer engagerade i de bolag de äger aktier i. Men enligt Svensk Försäkring är detta bara ett slag i luften.

Svensk Försäkring lämnade den 30 augusti in ett remissvar på Justitiedepartementets promemoria Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Promemorian handlar om hur tidigare beslutade ändringar i EU-direktivet om aktieägares rättigheter ska införas i svensk rätt. Svensk Försäkring har bara mindre synpunkter på hur ändringarna beslutade på EU-nivå ska införas i svensk rätt.

Dock är Svensk Försäkring mycket kritisk mot innehållet i vissa av dessa ändringar, framförallt att det nu införs skyldigheter för livförsäkringsföretag gällande deras aktieinnehav.

– Vi tycker att engagemang i investeringarna bör uppmuntras och att försäkringsföretagen bör redovisa sin investeringsstrategi. Men att det nu införs en sådan skyldighet är knappast en uppmuntran utan snarare en piska som riskerar att leda till försämringar för de svenska pensionsspararna, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring. 

Dessa skyldigheter, som nu ska införas i svensk rätt, handlar om att livförsäkringsföretagen från och med den 1 juli 2019 måste ha principer för sin investeringsstrategi i aktier. Principerna måste företagen därefter följa upp årligen, bland annat hur de har ställt sig i större frågor på de olika bolagsstämmorna. Företagen måste offentliggöra principerna och informationen i den årliga uppföljningen bland annat på sina hemsidor.

–Det finns en stor risk att den information som svenska pensionssparare är intresserade av kommer att drunkna i mängden detaljuppgifter till följd av dessa nya skyldigheter beslutade av EU. En del svenska livförsäkringsföretag äger aktier i långt över 100 bolag. De nya skyldigheterna innebär att företagen årligen måste göra omfattande redovisningar om sitt engagemang för vart och ett av dessa bolag, säger Jonas Söderberg. Dessutom kommer de nya skyldigheterna att leda till betydande merkostnader för företagen, vilket till viss del kan spilla över på pensionsspararna.

Svenska försäkringsföretag innehar i dagsläget aktier för mer än 2 000 miljarder kronor, inklusive de aktier som finns i fond- och depåförsäkringar. För svenska försäkringsföretag utgör aktier en betydligt större andel av tillgångarna än vad som är fallet bland motsvarande företag i EU. De svenska försäkringsföretagen är engagerade i många av de bolag där de äger aktier bland annat gällande hållbarhet, mänskliga rättigheter och hur bolagen styrs. Företagen redovisar ofta sina investeringsstrategier, bland annat då hållbara investeringar blir allt viktigare för pensionsspararna.