Logotype for print

Svensk Försäkring avstyrker ogrundat skatteförslag

2018-04-09

Förslaget om att slopa dagens undantag för pensionssparkonton och pensionsförsäkringar när det gäller automatisk utbyte av information om finansiella konton mellan länder kommer att innebära merarbete och ökade administrativa kostnader. Detta drabbar i slutändan försäkringsbolagens kunder. Svensk Försäkring avstyrker därför förslaget.

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på ändringar vad gäller automatiskt utbyte mellan länder av upplysningar om finansiella konton. I promemorian föreslås bland annat att dagens undantag för pensionssparkonton och pensionsförsäkringar slopas. Det innebär att försäkringsföretag måste gå igenom samtliga befintliga försäkringar för att finna sådana konton där försäkringstagaren är bosatt utomlands. Ett rapporteringspliktigt finansiellt institut, som inte samlar in och bevarar underlag för kontrolluppgifter om rapporteringspliktiga finansiella konton, ska betala en dokumentationsavgift på 12 500 kronor per konto.

-  Av promemorian framgår tydligt att risken för skatteundandragande för pensionskonton och pensionsförsäkringar bedöms vara liten. Trots det föreslår Finansdepartementet att dagens undantag slopas. Den retroaktiva reglering som förslaget innebär medför en betydande administrativ börda för försäkringsföretagen. Vi har därför mycket svårt att se att regleringen skulle stå i proportion till eventuella vinster med förslaget. Det är ju försäkringsbolagens kunder som i slutänden får betala för det här genom högre avgifter, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Skälet för att slopa undantaget uppges vara diskussioner vid utvärderingar i Global Forum. De utvärderingar som har gjorts uppges, enligt tilläggsinformation från Finansdepartementet, vara inledande begränsade utvärderingar som i dagsläget inte är offentliga. Fullständiga utvärderingar kommer att göras från 2020 och framåt. Då kommer redan gjorda utvärderingar att fastställas och även offentliggöras.

Svensk Försäkring och andra remissinstanser har inte haft någon möjlighet att förhålla sig till de utvärderingar som har gjorts inom Global Forum. Ny lagstiftning kan rimligen inte bygga på icke publika diskussioner i ett slutet forum.