Logotype for print

Stärkt arbete mot hem- och fritidsolyckor

2018-12-06

Svensk Försäkring är positiv till att MSB uppmärksammar brister när det gäller statistik över omfattningen av olyckor i hem och på fritid samt avsaknaden av nationell samverkan för att minska dessa olyckor.

Vi lever i ett samhälle i förändring och det pågår nu ett teknikbyte som innebär att digitala lösningar och el-fordon tar större plats i samhället och i hemmen. Detta medför nya utmaningar dels vad som gäller olyckor i hem och på fritid, men även nya möjligheter till lösningar. Det är mot den bakgrunden rätt tid att påbörja en nationell samordning på området.

För att visa på behovet vill vi ge ett exempel. Svensk Försäkring har uppmärk-sammat brister i det ekonomiska skydd som finns vid inträffad personskada vid framförande av vissa elektriska fordon, t.ex. el-cyklar, el-skotrar och hoverboards. Den tekniska utvecklingen går snabbt inom detta område och vi ser en snabb ökning av fordon som framförs i relativt höga hastigheter bland oskyddade trafikantgrupper. Utvecklingen av regelverk hänger inte med och skadepreventiva åtgärder saknas. Det finns ingen enskild myndighet som har ett övergripande ansvar inom området. Någon statistik över dessa olyckor finns inte. Ökad hantering av laddningsbara batterier kommer sannolikt även att medföra ökad risk för bränder framöver.

Vidare saknar vi i uppräkningen av skadeområden ett par områden där vi i försäkringsbranschen ser att det sker relativt många olycksfall. Det gäller exempelvis fritidsaktiviteter på snö såsom skidåkning och snöskoterkörning. Det senare sker utanför vägområden och ingår därmed inte i STRADA. Motsvarande gäller vissa andra terränggående fordon.

Vi saknar även skador till följd av resor till andra länder. Ungefär 50 000 svenskar blir skadade eller akut sjuka under utlandsresa varje år. Av dessa krävdes särskilt arrangerad hemtransport med flyg i cirka 5 400 fall. Ett identifierat problem är att många med en underliggande sjukdom väljer att resa - trots att detta är olämpligt. Längre flygningar kan ha en direkt livshotande effekt på kroppen vid vissa sjukdomar. Även förhållningssätt och medicinering förändras många gånger när resenärerna befinner sig i andra länder.

Hela remissvaret finns att läsa på länken nedan.