Logotype for print

Premierna till livförsäkring ökar med 9 procent i årstakt

2018-11-21

Under de senaste fyra kvartalen har premieinbetalningarna till livförsäkringsföretagen ökat med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är framförallt tjänstepensioner som driver uppgången. Det visar Svensk Försäkrings branschstatistik för det tredje kvartalet 2018 som presenteras idag.

Premieinbetalningarna till livförsäkringsföretagen ökade med 9 procent från det fjärde kvartalet 2017 till det tredje kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period året innan. Det är en årsvis ökning med drygt 19 miljarder kronor.  

Det är framförallt tjänstepensionerna som driver på uppgången. Vi ser att både kollektivavtalade och individuellt avtalade tjänstepensioner ökar, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Tjänstepensionsförsäkringen – vars premieinbetalningar utgör mer än hälften av premieinbetalningarna inom livförsäkring – växte med 4 procent de senaste fyra kvartalen, en ökning med drygt 5 miljarder kronor jämfört med motsvarande helårsperiod föregående år.

Premieinbetalningarna till tjänstepensionen har ökat stadigt under flera år, bland annat till följd av lönetillväxt, höjda nivåer på avsättningarna till tjänstepension samt att fler kommer över intjänandetaket i tjänstepensionssystemet och därmed betalar den högre avgiftsnivån på 30 procent eller mer.

Kapitalförsäkringen för tjänstepension ökade med 63 procent (drygt 7 miljarder kronor) de senaste fyra kvartalen, jämfört med motsvarande period året innan.

Privata kapitalförsäkringar har vuxit starkt under en längre tid, och speciellt sedan början av 2016. De privata kapitalförsäkringarna – som utgör en tredjedel av de totala premieinbetalningarna till livförsäkrings­företagen – ökade med 10 procent i årstakt det tredje kvartalet 2018, motsvarande drygt 7 miljarder kronor.

De privata pensionsförsäkringarna fortsätter att minska. De senaste 5 åren har dessa försäkringar minskat med 78 procent (drygt 6 miljarder kronor) i inbetalda premier, troligtvis till stor del på grund av den avskaffade avdragsrätten.

Inbetalda premier inom livförsäkring, årsvärden per kvartal, 2012K1-2018K3

Marknadsandelar för livförsäkringsföretag

Diagrammet nedan visar marknadsandelar för livförsäkringsföretagen sett till inbetalda premier för både gamla och nytecknade försäkringar under de senaste fyra kvartalen. De totala premieinbetalningarna för denna period var drygt 230 miljarder kronor. De tre största företagen – Folksam, Skandia och Alecta – omfattar mer än en tredjedel (81 miljarder kronor) av premieinbetalningarna.

Marknadsandelar inom livförsäkring, i procent av inbetalda premier de senaste fyra kvartalen, 2017K4-2018K3

Faktaruta: Om statistiken

Om beräkningarna:
Premieinkomsterna uppvisar säsongsmönster. För att reducera säsongseffekterna så studerar Svensk Försäkring årsvärden per kvartal.

Om försäkringskategorierna:
Tjänstepension betalar arbetsgivaren in för sina anställda, och den betalas sedan ut till arbetstagaren vid pension.

Kapitalförsäkringar fyller en viktig funktion som sparform för flera olika syften. Sparandet kan kombineras med försäkringsinslag som försäkring mot placeringsrisk, långlevnadsrisk, efterlevandeskydd och premiebefrielseförsäkring. Privat kapitalförsäkring kan delas in i traditionell försäkring, varvid försäkringsföretaget placerar pengarna, samt i depåförsäkring och fondförsäkring, varvid försäkringstagaren själv förvaltar pengarna under olika former. Utbetalningar kan ske som ett engångsbelopp vid löptidens slut eller månadsvis under en längre tid. Vid försäkringstagarens bortgång kan utbetalningarna övergå till en förmånstagare.

Privata pensionsförsäkringar är ett bundet sparande och ett alternativ för dem som inte har någon tjänstepension eller är egenföretagare. För dem som inte är egenföretagare eller redan har en tjänstepension så är det sedan den 1 januari 2016 inte längre möjligt att göra skatteavdrag för privata pensionsförsäkringar.

Resterande försäkringar, som ingår i kategorin ”Övrigt”, utgörs av grupplivförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.