Logotype for print

Omvärldsförändringar i fokus på välbesökt nordisk sjö- och transportförsäkringskonferens

2018-05-23

Svensk Försäkrings nordiska sjö- och transportförsäkringskonferens den 16 maj attraherade i år över hundratalet åhörare. Temat för konferensen var: “Adapting to a Changing Environment”

Förmiddagen ägnades åt Svensk Försäkrings medlemsföretag och handlade om det branschgemensamma arbetet i aktuella frågor på området för sjö- och annan transportförsäkring. Ordföranden i Svensk Försäkrings utskott för sjö- och annan transportförsäkring, Inter Hannovers Niklas Bengtsson, presenterade nationell och internationell statistik samt redogjorde för händelser som påverkat marinförsäkringsmarknaden under det senaste året. Bland annat kunde man se att världspremien för marin har sjunkit 9%, men det beror till en del på dollarkursens utveckling. Det märks också tydligt att Asiens försäkringsmarknad växer på bekostnad av Europas . I dagsläget har Norden 1,5% av världspremien avseende varuförsäkring. De större skador som slagit hårt mot marinförsäkringsmarknadens resultat var explosionen in den Kinesiska hamnen Tianjin 2015, som ännu påverkar försäkringsresultaten, men även andra händelser som Space X, stormarna Harvey, Irma och Maria slår hårt mot 2016 års resultat. Den ökade lagringsexponeringen syns tydligt just vid NatCat. Avslutningsvis konstaterade Niklas Bengtsson att ökade ackumulationer och vikten av att ta kapitalkraven i beaktande vid beräkning av försäkringspremien som en utmaning för marinförsäkringsbranschen.

Ordförandena i Svensk Försäkrings tre tekniska kommittéer för sjö- och annan transportförsäkringsverksamheten berättade om de projekt och utbildningsinsatser som genomförts under perioden samt sammanfattade de remisser som besvarats. Sjö- och transportförsäkringsdiplomet delades också ut.

Luftfuktighet, cyberrisker och fake news

Den senare delen av konferensen, som hölls på engelska och som alltså var öppen för externa åhörare, inleddes av Uwe-Peter Schieder, GDV, som på ett medryckande sätt talade om temperaturproblematiken vid transport av gods i containers under rubriken ”Containers and their climate Humidity Management in Cargo Transport”. Uwe-Peter Schieder belyste även problemen som finns i dag när det gäller brand ombord på stora containerfartyg och med glimten i ögat meddelade han att ”det var bättre förr” när det gällerbrandbekämpning ombord på containerfartygen. 

Claes Westman, från rederiet Maersk AP Möller, berättade om erfarenheter från den omfattade cyberattack som drabbade Maersk förra året. Attacken, som inte varit riktad mot dem, förorsakade omfattande problem och skadekrav. Stundtals var över 1 miljon containrar ”borta” och företaget fick arbeta med papper och penna för att hålla igång verksamheten. Claes Westman noterade att tekniken som ligger bakom blockchain troligen kommer att förändra sättet att arbeta på, inte bara för redare utan även förmedlare, försäkringsbranschen och övriga klustret.

Under rubriken Marine Cargo Cyber Risk: Truth & Reality or ”Fake News” fick åhörarna en omskakande redogörelse av Rod Johnson, RSA & LMA Cyber Group. Rod Johnsons diskuterade och ställde på sin spets om det är fråga om nya risker eller är det bara en ny variant av redan existerande risker. Han exemplifierade bland annat med Maersks cyberhaveri som inträffade förra året. Cyberrisk skulle enligt Johnson inte ses som enskilda incidenter utan som något vi lever med varje dag.

Björn Hartong, Zurich Marine Insurance Company, belyste på ett tydligt sätt hur kriminella drar fördel av de nya arbetssätten i logistikbranschen. Han redovisade också hur risk management och världsomspännande standarder (TAPA, ISO m.fl.) kan hjälpa logistikindustrin att skapa säkra transporter och lagring av gods i transit.

David Li från analysföretaget IHS Markit gav en djupare inblick i Kinas framtida strategi för att säkerställa sitt oberoende av yttre påverkan för sin import och export i och med landets One Belt, One Road (OBOR)-projekt. OBOR refererar till den antika sidenvägen till och från Kina.