Logotype for print

Omfattande remissvar om ny tjänstepensionsreglering

2018-10-12

Svensk Försäkring är i sitt remissvar på Finansdepartementets förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag positiv till en ny lag om tjänstepensionsföretag och att det öppnas möjlighet för försäkringsföretag att omvandlas till tjänstepensionsföretag. I remissvaret redovisas flera delar av förslaget som behöver ändras, och hur, för att regleringen ska bli lämplig.

Finansdepartementets förslag lämnas för att andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) ska genomföras i svensk rätt. Svensk Försäkring har i sitt remissvar synpunkter på bland annat följande frågor. 

  • Med Finansdepartementets förslag kan det bildas nya tjänstepensionsföretag enligt en ny lag, vilket Svensk Försäkring välkomnar.

  • Vi tillstyrker att försäkringsbolag och tjänste­pensionskassor ges möjlighet att via omvandling övergå till att bli tjänstepensions­företag och att tjänstepensionsföretag senare kan övergå till att bli försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen. En nödvändig förutsättning för att företag ska kunna omfattas av bästa möjliga reglering är att förslaget om att omvandlingsmöjligheten inte är tidsbegränsad kvarstår.

  • För att försäkringsbolagen ska kunna fatta beslut i ordnade former och med vetskap om de kommande kraven tillstyrker Svensk Försäkring att den nuvarande övergångsregleringen för tjänstepensionsverksamheten förlängs till och med 2022. Det är dock högst olyckligt att tjänstepensionskassorna får så kort tid för sin övergång, de måste ansöka om tillstånd senast den sista juni 2019.  

  • Vi anser att beståndsöverlåtelse ska få ske från försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag och från tjänstepensionsföretag till försäkrings­företag utan de inskränkningar som föreslås.

  • Svensk Försäkring avstyrker de förslagna gruppreglerna och reglerna för finansiella konglomerat. Förslagen är i de delarna allt för bristfälliga.

  • Svensk Försäkring anser att ett tjänstepensionsföretag ska få meddela alla de förmåner som omfattas av andra tjänstepensionsdirektivet.