Logotype for print

Nya kapitaliseringstabeller framtagna av Svensk Försäkring

2018-12-21

Svensk Försäkring har sett över sin metod för uträkning av kapitaliseringstabeller. Från och med den 1 januari 2019 sänks ränteantagandet från 4,0 procent till 3,5 procent.

Den 15 december 2017 publicerade Finansinspektionen rapporten Skadereglering vid personskada. I avsnittet om kapitalisering av livränta uppgav FI att man anser att ett fast ränteantagande på fyra procent är alltför högt. FI föreslog därför att branschen skulle se över metoderna för att fastställa räntan och beräkningsmetoderna vid kapitalisering av livränta till engångsbelopp.

Svensk Försäkring har nu genomfört en sådan översyn och dess styrelse har beslutat att från den 1 januari 2019 sänka ränteantagandet från 4,0 procent till 3,5 procent samt att införa en ny metod för att fastställa räntan.

Ny metod

Den nya metoden innebär att Svensk Försäkrings kansli varje år beräknar en genomsnittlig avkastning för de senaste 20-åren baserat på en portfölj som består av 60 % aktier och 40 % statsobligationer. Hänsyn tas till inflation och skatt.

  • Om den genomsnittliga avkastningen är 0,5 procentenheter högre jämfört med aktuellt ränteantagande två år i följd, höjs ränteantagandet nästkommande år med 0,5 procentenheter.
  • Om den genomsnittliga avkastningen är 0,5 procentenheter lägre jämfört med aktuellt ränteantagande två år i följd, sänks ränteantagandet nästkommande år med 0,5 procentenheter.

Överväganden

Valet av 20 års historisk avkastning baseras på att den genomsnittliga åldern för en förmånstagare som drabbats av en skada är ca 45 år och livräntan utbetalas ofta med full ersättning fram till pensionsåldern och därefter med en lägre andel. Att kapitalisera en sådan livränta torde därför för de allra flesta vara fråga om en långsiktig investering på upp emot 20 år, eftersom en viss grundinkomst kan fås genom förvärvsarbete, ersättning enligt socialförsäkringsbalken eller andra försäkringar.

Det är rimligt att anta att den skadelidande placerar större delen av beloppet i värdepapper (aktie- och räntefonder). En konservativ (defensiv) portfölj med låg risk är att ha 60 % i aktieindexfonder och 40 % i statsobligationer med långa löptider. Som jämförelse kan nämnas att Fjärde AP-fonden har haft ca 32‑37 % placering i räntor under åren 2001‑2017.

Ränteantagandet ska spegla en marknadsmässig nivå för vad ett långsiktigt sparande kan ge för avkastning. För att inte ränteantagandet ska ändras alltför ofta kommer förändringarna endast att ske med 0,5 procentenheter ifall den genomsnittliga avkastningen avviker med 0,5 procentenheter från ränteantagandet två år i följd.

Avkastningshistorik

Den reella avkastningen under perioden 1998-2017 för en portfölj med 60 % vikt i SIXRX och 40 % vikt i 10-års statsobligationsränta har varit i genomsnitt 3,5 % per år. Det är därför lämpligt att sänka ränteantagandet från 4,0 % till 3,5 % från den 1 januari 2019.