Logotype for print

Fortsatt hög efterfrågan på försäkringar

2018-05-23

Premieinbetalningar till försäkringsföretagen har ökat med drygt 6 procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Det är en fortsatt stark ökningstakt, även om takten inte är lika hög som de senaste kvartalen. Det är framförallt premier till livförsäkringsföretagen som ökar. Växande marknader för kapitalförsäkringar och tjänstepensioner förklarar uppgången för livförsäkringsföretagen. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Livförsäkring ökar med 7 procent

Inbetalda premier till livförsäkringsföretagen ökade med 7 procent (14 miljarder kronor) under det senaste året. Allra mest ökar de privata kapitalförsäkringarna med 16 procent (10 miljarder kronor). Ökningen av privata kapitalförsäkringar har varit stark under en längre tid, och speciellt sedan början av 2016. Privata kapitalförsäkringar fyller en viktig funktion som sparform för flera olika syften. Ett av dem kan vara att människor söker ett tryggt långsiktigt sätt att spara till sin pension efter att det skattesubventionerade privata pensionssparandet avskaffades den 1 jan 2016.

- Den kraftiga ökningen av kapitalförsäkringar indikerar att människor söker nya sätt att på ett tryggt sätt spara till sin pension, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring. Att människor tar ansvar och sparar långsiktigt är positivt. Risken finns dock att de grupper som tidigare sparade i privata pensionsförsäkringar, exempelvis kvinnor med lägre inkomster, inte sparar på egen hand efter att avdragsrätten slopades. Det vore olyckligt om samma grupper saknar eller har en lägre tjänstepension. Det kan medföra stora skillnader i pension i framtiden.

I en kapitalförsäkring kan sparandet kombineras med försäkringsinslag som försäkring mot placeringsrisk, långlevnadsrisk, efterlevandeskydd och premiebefrielseförsäkring. Kapitalförsäkring för tjänstepension kan även tecknas av ett företag för att trygga ett pensionslöfte till en anställd.

Inbetalda premier inom livförsäkring 2011Q4-2018Q1, fördelat per produktområde, miljarder kronor, 12-månaderstal

Även tjänstepensionsförsäkringen ökade med 4 procent (4 miljarder kronor) det senaste året. Tjänstepensionerna har ökat kraftigt under flera års tid, bland annat till följd av lönetillväxt, höjda nivåer på avsättningarna till tjänstepension samt att fler kommer över intjänandetaket i tjänstepensionssystemet och betalar den högre avgiftsnivån på 30 procent eller mer.

De privata pensionsförsäkringarna fortsätter att minska. De senaste 5 åren har dessa försäkringar minskat med 77 procent (6 miljarder kronor) i inbetalda premier.

Marknadsandelar för livförsäkringsföretag

De totala premieinbetalningarna för livförsäkringsföretagen var 215 miljarder kronor under det senaste året. Störst marknadsandelar sett till inbetalda premier har Folksam och Skandia, följt av Alecta och AMF Pension. Dessa företag omfattar 45 procent (97 miljarder) av premieinbetalningarna. Både gamla och nytecknade försäkringar ingår i marknadsandelarna.

Marknadsandelar inom livförsäkring, i procent av totalt inbetalda premier, kvartal 1 2018

Skadeförsäkring ökar med 3 procent

Premieinbetalningarna till skadeförsäkringsföretagen har ökat med 3 procent (3 miljarder kronor) jämfört med föregående år. Det beror främst på att den största försäkringen på skadeområdet, trafik- och motorfordonsförsäkringar, har ökat med 3 procent.

Den största ökningen, 6 procent, stod sjuk- och olycksfallsförsäkringar för. 

Premieinkomster för skadeförsäkring, per produktområde 2011Q4-2018Q1, miljarder kronor, 12-månaderstal  

-  Att premieinkomsterna ökar beror till stor del på den goda ekonomiska utvecklingen i Sverige under de senaste åren. Till exempel ökar efterfrågan på företagsförsäkringar när företagen expanderar och efterfrågan på hemförsäkringar stiger när hushållens disponibla inkomster ökar. Förhållandet mellan premieinkomsterna till skadeförsäkringar och BNP är tydligt, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Premieinkomster i förhållande till BNP i Sverige, 2012 – 2017, procent

Anm. Både premieinkomsterna och BNP är beräknad på årsbasis (12-månaderstal).
Källa: Svensk Försäkring och SCB.

Marknadsandelar för skadeförsäkringsföretag

De totala premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen var 81 miljarder kronor under det senaste året. Störst marknadsandelar mätt i premieinkomster har Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Folksam och Trygg-Hansa. Dessa företag omfattar 65 miljarder kronor i premieinkomster, vilket motsvarar 80 procent av de totala premieinkomsterna. 

Marknadsandelar inom skadeförsäkring, i procent av totalpremieinkomst, kvartal 1 2018