Logotype for print

Efterfrågan på försäkringar fortsatt hög

2018-02-19

Branschstatistiken för helåret 2017 visar på en fortsatt hög efterfrågan på försäkringar. De totala premieinkomsterna ökar med 12 procent jämfört med 2016. Exempelvis ökar de viktiga tjänstepensionsförsäkringarna med 7 procent. Störst ökning inom skadeförsäkring står trafik- och motorfordonsförsäkring för med 4 procent.

Branschstatistiken på två minuter

Premieinkomsterna i försäkringsbranschen har ökat med 12 procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Det motsvarar ungefär samma ökningstakt som under de senaste kvartalen. Premieinkomsterna ökade med 13 procent för livförsäkringar och 7 procent för skadeförsäkringar.

Premieinkomster i försäkringsbranschen 2011-2017, miljoner kronor, 12-månaderstal

- Den ökade efterfrågan är inte förvånande med tanke på den starka svenska ekonomin och ökade disponibla inkomster för hushållen, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Livförsäkring

Premieinbetalningarna till livförsäkringar har ökat med 11 procent (20 miljarder kronor) under det senaste året. Ökningen var störst i privat kapitalförsäkring (som är en förhållandevis stor försäkring för livförsäkringsföretagen) med 21 procent. Ökningarna var stora också i tjänstepensionsförsäkringen och i kapitalförsäkringen för tjänstepension, som båda ökade med 7 procent. Privat pensionsförsäkring fortsätter att minska, de senaste 5 åren har dessa försäkringar minskat med 6 miljarder kronor. Totalt uppgick premieinbetalningarna för livförsäkringsbolagen till 211 miljarder kronor under 2017.


Marknadsandelar Livförsäkring

Störst marknadsandelar bland livförsäkringsbolagen har Folksam och Skandia, följt av Alecta och AMF Pension. De fyra största bolagen omfattar 46 procent av det totala beloppet inbetalda premier, vilket motsvarar 97 miljarder kronor av den totala summan premieinbetalningar för livförsäkringsbolagen på 211 miljarder kronor. I marknadsandelarna ingår både gamla och nytecknade försäkringar.


Totalavkastning

För 2017 blev totalavkastningen på tillgångar som förvaltas av svenska livförsäkringsföretag 6,3 procent. Det ligger i linje med den genomsnittliga årliga totalavkastningen de senaste tio åren, vilken har varit 6,2 procent.

De svenska livförsäkringsföretagen investerar i huvudsak i obligationer och aktier, men även i fastigheter och infrastruktur. De stigande aktiepriserna i Sverige och globalt bidrog till att avkastningen var fortsatt hög under 2017 på de tillgångar livförsäkringsföretagen förvaltar.

Totalavkastning på tillgångar förvaltade av svenska livförsäkringsföretag 2008-2017

Anm: Totalavkastningen är ett viktat genomsnitt på marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är baserad på.

- Livförsäkringsföretagen lyckas fortsatt få en god avkastning på sina tillgångar, trots den utmanande ekonomiska miljön med låga räntor. En god avkastning är bland annat viktigt för de framtida pensionsutbetalningarna från livförsäkringsföretagen, säger Anna Pettersson Westerberg.

Totalavkastningen varierar mellan livförsäkringsföretagen, se tabell genom att klicka på länken.

Skadeförsäkring

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsbolagen har ökat med 4 procent (3 miljarder kronor) jämfört med föregående år. Ökningen var störst inom trafik- och motorfordonsförsäkringar med 4 procent. Hem- och villaförsäkringar ökade med 1 procent. Företag- och fastighetsförsäkringar minskade med 4 procent och sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 4 procent. De totala premieinkomsterna uppgick till 80 miljarder kronor under 2017.

Marknadsandelar skadeförsäkring

Störst marknadsandelar bland skadeförsäkringsföretagen har Länsförsäkringar, If Skade­försäkring, Folksam och Trygg-Hansa. De fyra största bolagen omfattar 80 procent av den totala premieinkomsten inom skadeförsäkring, vilket motsvarar 64 miljarder kronor av den totala premieinkomsten på 80 miljarder kronor.

Marknadsandelar inom skadeförsäkring, i procent av den totala premieinkomsten, kvartal 4 2017