Logotype for print

Branschrekommendation mot mutor och andra otillbörliga förmåner

2018-11-28

Svensk Försäkrings styrelse har antagit en rekommendation mot mutor och andra otillbörliga förmåner. Rekommendationen är ett stöd till Institutet mot mutors kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Svensk Försäkring är stödjande medlem i Institutet mot mutor, IMM. IMM verkar för självregle­ring som medel att bekämpa korruption i samhället. Institutet har en kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, som ett komplement till mut­brottslagstiftningen. Ett gott förtroende för försäkringsbranschen är av stor vikt och Svensk Försäkrings styrelse har antagit en rekommendation mot mutor och andra otillbörliga förmåner. Rekommendationen utgör ett stöd till IMMs kod.

Syftet med branschrekommendationen är att öppet och tydligt bidra till bekämpandet av mutor genom att självreglera på området. I rekommendationen identifieras delar i försäkrings­verksamheten där särskild försiktighet bör iakttas, i enlighet med den kod som IMM har tagit fram. De områden inom försäkringsföretagens verksamhet som lyfts fram i rekommendationen är upphand­lingar, skadereglering, distribution av försäk­ringar och investeringsverksamhet. Inom dessa områden bör försäkringsföretagen iaktta särskild försiktighet så att mutbrottslagstiftningen och IMMs kod inte överträds. Försäkringsföreta­gens anställda bör därför, för att undvika varje misstanke och för att värna om de anställdas integritet, vara mycket restriktiva med att ta emot en förmån från andra företag eller personer och med att lämna, utlova eller erbjuda en sådan förmån. Vid minsta tveksamhet om en förmån är otillbörlig bör den anställda undvika att er­bjuda förmånen respektive tacka nej och således inte ta emot den.