Logotype for print

Välbesökt nordisk sjö- och transportförsäkringsdag

2017-05-17

Rekordmånga besökare – över 100 stycken- deltog i Svensk Försäkrings nordiska sjö- och transportförsäkringskonferens den 10 maj. Temat för konferensen var: “The Known Unknown”

Den första delen av konferensen handlade om Svensk Försäkrings arbete med medlemsföretagen i aktuella frågor på området för sjö- och annan transportföräskring. Ordföranden i Svensk Försäkrings utskott för sjö- och annan transportförsäkring Niklas Bengtsson presenterade nationell och internationell statistik samt redogjorde för händelser som påverkat marinförsäkringsmarknaden under det senaste året. Ordförandena i de tre tekniska kommittéerna berättade om de projekt och utbildningsinsatser som genomförts under perioden samt sammanfattade de remisser som besvarats. Sjö- och transportförsäkringsdiplomet delades också ut.

Den senare delen av konferensen, som hölls på engelska, inleddes av Dirk Polfliet,  på DP SURVEY GROUP N.V. – International loss adjusters & surveyors, som pratade om ”Misapproriation – Tricks of the Trade”.

 Matt Cocchiaro, från analysföretaget IHS MARKIT, berättade om möjligheter att beräkna ackumuleringsrisker både gällande ’nämnd plats’ och gods under transport.

Dr JP Larsson som arbetar med terrorism inom National Security Agency i London vägledde publiken genom svårigheterna kring när en handling är att benämnas som terrorism. Annette Persborn, Länsförsäkringar, redogjorde sedan för hur de svenska och engelska ICC-villkoren täcker terrorism ur ett försäkringsperspektiv.

Advokaten Anders Höglund, Morssing och Nycander, presenterade det komplexa domstolsavgörande som benämns ”Cargo Center” (NJA 2014 s. 760).  Domen handlar om huruvida part som lidit sakskada och är i främre ledet i en kontraktskedja kan på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat skadan om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föranleds av avtal.

Håkan Nyström, vice ordförande i Svensk Försäkrings sjöutskott, knöt an till konferensens rubrik The Known Unknown” och talade om de förändringar som i dags syns i logistikledet och de nya risker som exponeras genom denna förändring.