Logotype for print

Vägledning om penningtvätt publicerad

2017-11-20

Idag publicerar Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – en branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer. Vägledningen ska öka förutsägbarheten och genomslaget hos regleringen.

Att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism genom effektiva åtgärder är ett prioriterat arbete även för försäkringsbranschen. EU:s fjärde penningtvätts­direktiv genomfördes nyligen i svensk rätt. De nya reglerna innebär omfattande förändringar för försäkringsföretagen, bl.a. i form av att företagen för att uppfylla sina skyldigheter nu ska tillämpa ett nytt riskbaserat förhållningssätt. Penningtvättsreglerna är skrivna för att tillämpas av en mängd olika verksamhetsutövare – förutom finansiella företag även t.ex. fastighetsmäklare, revisorer och personer som yrkesmässigt handlar med varor. Det medför att regelverket är förhållandevis allmänt hållet, och behöver preciseras för att bli effektivt.

- Jag är mycket nöjd med att Simpt nu publicerar sin första vägledning, säger Johan Lundström, Svensk Försäkrings chefsjurist. - Jag är övertygad om att vägledningen kommer att vara ett gott stöd för försäkringsföretagen och andra som ska tolka och tillämpa penningtvättsregelverket. Korrekt regeltillämpning är en förutsättning för effektivt genomslag hos reglerna, som har det viktiga syftet att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering.             

Simpt bildades 2016. Huvudmän för Simpt är förutom Svensk Försäkring  Svenska Bankföreningen, Finansbolagens Förening, Fondbolagens Förening, SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening), Svenska Fondhandlareföreningen, och Sparbankernas Riksförbund. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen. Arbetet inom Simpt bedrivs bl.a. i flera expertgrupper med företrädare för de finansiella företagen. När dessa arbetat fram förslag till vägledning om t.ex. kundkännedom så kvalitetssäkras arbetet bl.a. i ett redaktionsråd, som består av experter på penningtvättsregelverket. Varje vägledning skickas ut på offentlig konsultation till olika intressenter. Vägledningen beslutas av Simpts styrgrupp, som består av vd i respektive huvudmannaorganisation.

Simpts första vägledning publiceras idag på Simpts webbplats www.simpt.se. Vägledningen handlar om allmän riskbedömning, dvs. vilka särskild risker finns i försäkringsverksamhet och i olika försäkringsprodukter som måste uppmärksammas för att förhindra penningtvätt. Ytterligare vägledningar, bl.a. om kundkännedom, kommer att publiceras under 2018.