Logotype for print

Tveksamma motiv till skattehöjningen på sparande

2017-10-02

Svensk Försäkring avstyrker förslaget om höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring.

När avdragsrätten för privat pensionssparande slopades lyftes investeringssparkonto och kapitalförsäkring fram som alternativ för privat pensionssparande. Många människor har valt att spara i dessa former och det finns i dag 3,6 miljoner kapitalförsäkringar.

- Det är svårt att förstå varför skatten på sparande stadigt höjs utan att det görs någon analys av den totala effekten av alla skattehöjningar. Förutsättningarna för sparande måste vara långsiktiga och förutsägbara. Det gäller inte minst för dem som sparar på lång sikt till sin pension eller till sina barn, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring. 

Inom EU är privat pensionssparande högprioriterat. I Norge införs från och med 2017 ett nytt individuellt pensionssparande samtidigt som det årliga sparbeloppet höjs från 15 000 kronor till 40 000 kronor. Den norska regeringens motivering till förslaget är att den vill öka sparandet till pensionen, det är en del i det reformerade norska pensionssystemet.

- Många låg- och medelinkomsttagare får en total pension som uppgår till 60-65 procent av slutlönen. Men det är stora skillnader. Vissa kommer att få mer, andra mindre. Det gör att det finns ett behov av ett subventionerat sparande för dem som har jobbat deltid under stora delar av sitt yrkesliv, inte kan jobba långt upp i åldrarna och som saknar tjänstepension. De kan behöva dryga ut sin pension. Det finns många sätt att utforma ett subventionerat sparande med en tilltalande fördelningsmässig profil och vi anser att det är dags att det införs även i Sverige.

I promemorian görs en jämförelse mellan sparande i riskfyllda tillgångar som aktier och sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkringar. Slutsatsen är att sparande i de senare är skattemässigt gynnat.

-  Med ett tillägg på 1,0 procentenheter till statslåneräntan drivs sparandet mot ett mer riskfyllt sparande. En person som av olika skäl vill ta mindre risk i sitt sparande, exempelvis för att marginalerna i hushållsekonomin är små eller för att pensionen närmar sig, riskerar att göra en förlust jämfört med konventionellt sparande, säger Eva Erlandsson.

Förslaget motiveras med offentligfinansiella och fördelningspolitiska skäl och beräknas ge knappt 800 miljoner i ökade skatteintäkter.

-  Frågan är om det inte finns bättre sätt att uppnå ekonomisk jämställdhet och jämlikhet än att höja skatten på sparande. Det framstår som ett mycket trubbigt instrument. För en kvinna med låg inkomst och små marginaler som sparar för att ha en buffert för oförutsedda händelser eller för att dryga ut sin pension innebär dessutom en aldrig så liten skattehöjning en kännbar minskning av det sparade kapitalet.