Logotype for print

Tumma inte på rättssäkerheten

2017-12-05

Ett avsnitt i varje års omvärldsrapport från Svensk Försäkring ägnas åt aktuell reglering. Så är fallet även med 2018 års omvärldsrapport, som presenterades vid ett seminarium den 1 december. En viktig slutsats är att det krävs åtgärder för att upprätthålla rättssäkerheten i regelgivningen.

Årets regleringsavsnitt belyser de mest centrala regelverken för försäkringsföretagen för de kommande åren. Det gäller bl.a. reglering om distribution av försäkringar, tjänstepensionsverksamhet, redovisning och bekämpning av penningtvätt.

Men omvärldsseminariet fokuserade mest på den horisontella frågeställningen om rättssäkerhet i regleringen, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström.

De perspektiv som lyftes fram var följande.       

Utvecklingen på EU-nivå har förändrat förutsättningarna för regleringen av finansmarknaden på ett fundamentalt sätt, inte minst efter finanskrisen. Regleringen tas fram på flera nivåer med ett antal olika instanser inblandade och blir alltmer komplex och detaljerad. Samtidigt tenderar de svåröverblickbara processerna i sig att göra regleringen till ett resultat av kompromisser mellan olika intressen och därför ofta mer oprecis och öppen för tolkningar.   

Den svenska lagstiftningsprocessen präglas i synnerhet i EU-frågorna många gånger av bristande dialog med försäkringsföretagen och andra intressenter i ett tillräckligt tidigt skede. Den svenska lagstiftaren har också närmast genomgående hamnat under stor tidspress för att genomföra reglerna i Sverige, med bristande kvalitet och orimligt korta anpassningstider för försäkringsföretagen och andra som följd.

Reglering ska alltid vara tydlig, effektiv och förutsägbar. Därför måste konkreta åtgärder vidtas i de svenska reglerings­processerna för det inte ska bli allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten. 

Svensk Försäkring försöker påverka på olika sätt och genom olika kanaler för att staten, som ju äger regleringsprocesserna, ska vidta åtgärder, säger Johan Lundström. Det handlar främst om tidigt engagemang från staten i processerna på EU-nivå, att bilda referensgrupper och inhämta synpunkter löpande och i viktigare sakfrågor, att verka för rimliga anpassningstider samt publicera gällande EU-rätt på Finansinspektionens webbplats.