Logotype for print

Tjänstepensionskassorna behöver mer tid

2017-04-10

I ett remissvar till Finansdepartementet välkomnar Svensk Försäkring att övergångsperioden för tjänstepensionskassornas nuvarande reglering förlängs ytterligare, men anser samtidigt att den föreslagna förlängningen är för kort.

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att övergångsperioden för understödsföreningarnas nuvarande reglering ska förlängas ytterligare, nu till utgången av juni 2019. För de understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet – tjänstepensionskassor – är en förlängning särskilt viktig för att de aktörerna ska kunna förbereda en eventuell ombildning till så kallat tjänstepensionsföretag under den kommande nya tjänstepensionsregleringen.

Svensk Försäkring välkomnar förslaget om en förlängning av övergångsperioden. En förlängning är oundgängligen nödvändig för att tjänstepensionskassorna inte potentiellt ska tvingas genomgå två resurs- och kostnadskrävande ombildningsförfaranden och byten av grundläggande regelverk inom loppet av några få år. Men vi anser samtidigt att den föreslagna förlängningen är för kort för att tjänstepensionskassorna ska få tillräcklig tid att förbereda och ta nödvändiga beslut inför en eventuell ansökan om ombildning till tjänstepensionsföretag.

Svensk Försäkring anser därför att utgångpunkten i stället borde vara att tiden ska sträcka sig lika långt som den övergångsperiod som försäkringsbolag med tjänstepensionsverksamhet medges, dvs. till den 31 december 2019. I det reviderade tjänstepensionsdirektivet ges dessutom en möjlighet att förlänga den tiden till den 31 december 2022, vilket vi utgår från att departementet kommer att överväga i det fortsatta arbetet kring den framtida tjänstepensionsregleringen.