Logotype for print

Svensk Försäkring invänder mot EIOPAs rapporteringskrav för tjänstepensionsinstitut

2017-10-25

EIOPAs rapporteringskrav riktade mot tjänstepensionsinstituten är alltför långtgående. Tidpunkten för ikraftträdande är dessutom illa vald då en första årsrapportering föreslås redan för 2018, dvs. året innan det reviderade tjänstepensionsdirektivet IORP II ska vara genomfört. Det är vidare anmärkningsvärt att information om enskilda institut ska lämnas direkt till EIOPA. Detta framhåller Svensk Försäkring i ett svar på EIOPAs remiss rörande tillsynsrapportering för tjänstepensionsinstitut.

EIOPAs målsättning med förslagen är att strömlinjeforma rapporteringskraven. En enda robust rapporteringsström på kvartals- och årsbasis är tänkt att förbättra EIOPAs underlag för tillsyn och analys av tjänstepensionssektorn. Förslagen sägs också vara i linje med de rapporteringskrav som ställs från andra internationella aktörer som exempelvis ECB, Eurostat och OECD. 

EIOPAs förslag innehåller långtgående krav på upplysningar om poster i balansräkningen och vissa resultatposter. Varje post ska dessutom delas upp beroende på om den avser premiebestämd eller förmånsbestämd plan eller en hybrid av dessa. EIOPAs förslag innehåller också krav på att vissa antalsuppgifter ska lämnas om medlemmarna i planen.

- Tjänstepensionsinstituten och tillsynsmyndigheter måste få tillräckligt med tid för att anpassa system och rutiner till förändrade rapporteringskrav. Vi anser att det är olyckligt att EIOPA väljer att införa nya rapporteringskrav bara ett år innan IORP II-direktivet ska vara genomfört i EUs medlemsstater. För att undvika att nya regler införs två gånger på kort tid, föreslår vi därför i vårt remissvar att EIOPA senarelägger ikraftträdandet av de nu remitterade förslagen, säger Karin Chenon ekonom på Svensk Försäkring.

EIOPAs förslag innehåller även krav på att de nationella tillsynsmyndigheterna ska lämna upplysningar till EIOPA om enskilda institut i de fall deras balansomslutning överskrider en miljard euro, dvs. ca 9.6 miljarder kronor eller i alla händelser upplysningar om de fem största instituten per land.

-  Det är tydligt att EIOPA har skrivit förslagen utifrån perspektivet en arbetsgivare, en pensionsplan, ett tjänstepensionsinstitut. EIOPA bortser från den kollektiva lösning vi har i Sverige med branschgemensamma planer och med institut som tryggar utfästelserna i pensionsplanerna för alla de arbetsgivare som är anslutna till planen. EIOPA har inget tillsynsansvar för enskilda institut. Vi invänder därför särskilt emot förslaget att företagsspecifika uppgifter från enskilda tjänstepensionsinstitut över en viss storlek ska lämnas till EIOPA, avslutar Karin Chenon.

EIOPAs förslag träffar de svenska tjänstepensionskassorna, försäkringsföretag som tillämpar övergångsreglerna för tjänstepensionsverksamhet samt de företag som i framtiden väljer att ombilda sig till tjänstepensionsföretag.

Remissen utgör underlag till ett slutligt rapporteringspaket från EIOPA som sedan ska införas i de nationella tillsynsmyndigheternas reglering så snart som möjligt. EIOPA föreslår att rapporteringskraven träder ikraft 2018 med en första årsrapportering i början på 2019 avseende den 31 december 2018 .