Logotype for print

Stärkt skydd för konsumenter som vill teckna försäkring

2017-06-28

Svensk Försäkring går före lagstiftaren och genomför flera åtgärder som ska göra det lättare för konsumenterna att bedöma och tillvarata sin lagstadgade rättighet till personförsäkring.

Från årsskiftet kommer konsumenter som fått avslag på sin ansökan om personförsäkring att kunna få detta beslut prövat i Personförsäkringsnämnden. Nämnden är en av Svensk Försäkrings frivilliga nämnder, där ledamöterna representerar både konsumenterna och försäkringsföretagen.

Personförsäkringsnämnden prövar tvister beträffande personförsäkring när det krävs en medicinsk bedömning. Därmed ges konsumenten möjlighet till ett enkelt och snabbt prövningsförfarande istället för att som idag endast kunna vända sig till domstol när en personförsäkring har nekats. Nämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Justitiedepartementet har ännu inte gått vidare med de förtydliganden av lagstiftningen som föreslogs av utredningen om rätten till personförsäkring som lämnade sitt betänkande i maj 2016. Men försäkringsföretagen anser det som viktigt och självklart att redan nu kunna bidra till ett bättre konsumentskydd.

Försäkringsbranschen har också tagit fram tre rekommendationer som svar på de önskemål om självreglering som lyftes fram av utredningen. De tre rekommen­dationerna som träder i kraft den 1 januari 2018 behandlar följande områden:

  • information då personförsäkring nekas
  • kvalitetssäkring av den försäkringsmedicinska riskbedömningen m.m.
  • bemötande och tillgänglighet vid ansökan om personförsäkring.

___________________________________________________________________

Vad är kontraheringsplikten? En regel i försäkringsavtalslagen som inskränker försäkringsbolagens möjligheter att neka, begränsa eller fördyra en försäkring.

Vilka försäkringar berörs? Individuell personförsäkring, dvs. sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar som tecknas hos ett visst försäkringsbolag för en viss individ. Kollektiva personförsäkringar, som privat gruppförsäkring eller kollektivavtalad försäkring, omfattas inte av kontraheringsplikten