Logotype for print

Stäng luckorna för kvalificerad välfärdsbrottslighet

2017-08-30

Svensk Försäkring ställer sig bakom samtliga förslag i betänkandet gällande kvalificerad välfärdsbrottslighet från justitiedepartementet (SOU:2017:37), och trycker särskilt på att samarbetet mellan branschen och myndigheter bör öka.

För att kunna upprätthålla förtroendet för rättsstaten och de välfärdssystem som samhället tillhandahåller finns starka behov av att kunna förebygga, förhindra, upptäcka och beivra brott så att ersättning inte faller i fel händer. I dag finns alltför många luckor och oklarheter i systemen samtidigt som det saknas tillräckliga resurser för att utreda brott och lagföra misstänkta gärningsmän. 

Svensk Försäkring menar att tjänster från den privata försäkringsbranschen utgör en del av det svenska välfärdssystemet och detta har förbisetts i betänkandet. Bland annat gäller detta ersättningar från trafikskador, arbetsskador och ersättning vid patientskador, vilket måste tillhandahållas på grund av lagstiftning.

Försäkringsbranschen önskar se ett större samarbete med myndigheter när det gäller informationsutbyte. När till exempel Försäkringskassan drar in en ersättning borde detta rapporteras till försäkringsbolaget för att undvika att livränta betalas ut år efter år på felaktiga grunder. I kontakten med Skatteverket bör nya informationskanaler utvecklas för att snabbt kunna meddela försäkringsbolag och andra intressenter om förekomsten av användande av felaktiga personuppgifter, detta för att förebygga möjligheten att begå bedrägerier.

I de fall försäkringsbolag upptäcker bedrägerier brukar de tipsa myndigheterna om dessa och här finns en önskan att information även kommer från myndighet till försäkringsbolagen. Ett utökat utbyte av information och samverkan bör involvera de privata försäkringsgivarna som tillhandahåller välfärdstjänster.

Utredningen föreslår en särskild enhet inom Försäkringskassan för att utreda bidragsbrott, vi menar att även här bör även de privata obligatoriska försäkringarna bör ingå. Båda parter kommer att underlätta för varandra genom att bidra med kunskap om bedrägeriet.