Logotype for print

Rättsosäkert EU-förslag om marknadsinformation avstyrks

2017-08-31

Svensk Försäkring ansluter sig till Svensk Näringslivs remissvar och avstyrker EU-kommissionens förslag om ett marknadsinformationsverktyg. Förslaget är rättsosäkert i flera avseenden: bland annat är dess syfte oklart och konsekvenserna för företag och marknader har inte analyserats.

EU-kommissionen föreslog tidigare i år en EU-förordning om marknadsinformation, närmare bestämt om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden. I likhet med bl.a. Svenskt Näringsliv anser Svensk Försäkring att förslaget och dess innehåll är i högsta grad rättsosäkert för företag och andra. EU:s lagstiftande institutioner bör avstå från att anta EU-kommissionens förslag. Ett så otydligt och illa underbyggt förslag riskerar att öka misstron mot EU och EU:s institutioner. Om rådet och Europaparlamentet trots alla oroande och problematiska aspekter med förslaget väljer att gå vidare med det, är det absolut nödvändigt att vissa grundläggande klargöranden görs tidigt i den fortsatta lagstiftningsprocessen. Det gäller i huvudsak så grundläggande aspekter som:

  • förslagets syfte och hur företagsinformationenen avses användas;

  • kostnadsmässiga och andra konsekvenser för företagen; samt

  • vilka krav som EU-kommissionens agenda för Bättre Reglering ställer i förhållande till förslaget, som i sin nuvarande utformning har påtagliga brister i rättssäkerhetsavseende.

Svensk Försäkring erinrar i sitt remissvar om att Regeringskansliet under det kommande förhandlingsarbetet med förordningsförslaget bör erbjuda oss och andra intressenter fortlöpande kontakt och dialog om de viktigare frågor som vi upp­märksammat i remissvaret eller som uppkommer under förhandlingarna.