Logotype for print

Personskaderegleringen fungerar väl

2017-12-15

Svensk Försäkring välkomnar Finansinspektionens rapport om personskadereglering som publicerades i dag. Rapporten slår fast att handläggningen av personskador i stort sett fungerar väl och att skaderegleringen endast ger upphov till ett litet antal klagomål.

Rapporten har tillkommit på uppdrag av regeringen och är baserad på en omfattande analys av försäkringsbolagens personskadereglering.

Av rapporten framgår att försäkringsbolagen bedriver en seriös och ansvarstagande skadereglering samt att de har goda administrativa rutiner på plats för att hantera skadeärendena skyndsamt efter den tid varje ärende kräver. Rapportens slutsatser visar att det branschgemensamma arbete som bedrivits under lång tid inom ramen för Svensk Försäkrings Personskadekommitté i syfte att skapa bättre rutiner och öppenhet kring skaderegleringsprocessen har givit goda resultat.

Finansinspektionen viktigaste förslag är att försäkringsbolagens medicinska rådgivare bör stå under särskild tillsyn i syfte att säkerställa en oberoende kvalitetssäkring och ett ökat förtroende. Svensk Försäkring välkomnar detta förslag. Faktum är att denna fråga har utretts flera gånger under de senaste 15 åren men regeringen har hittills varit avvisande till förslaget. Försäkringsbranschen har däremot hela tiden förordat att de medicinska rådgivarna mycket väl kan stå under särskild tillsyn eftersom detta skulle bidra till ett ökat förtroende för de medicinska bedömningar som ligger till grund för ersättningsbesluten.

Svensk Försäkring välkomnar en fortsatt dialog med Finansinspektionen kring vilka lämpliga åtgärder som kan vidtas för att ytterligare förbättra skadereglerings­processen. Det pågår ett ständigt arbete inom försäkringsbolagen för att utveckla verksamhetens kvalitet och förbättra informationsgivningen till de skadedrabbade. Det bör dock även beaktas att möjligheterna att förenkla ersättningsmodeller och skapa snabba processer i viss mån begränsas av den skadeståndsrättsliga lagstiftning som styr ansvarsförsäkringar.