Logotype for print

Insatser för ett minskat inflöde i arbetsskadeförsäkringen efterlyses!

2017-08-28

Utredningen om en mer jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring föreslår att Försäkringskassans stöd för bedömning förbättras och att forskningen utökas. Det är positivt. Samtidigt ger ett starkt försäkringsskydd vid arbetsskada svaga incitament att återgå i arbete när livränta väl har beviljats. Svensk Försäkring efterlyser därför förändringar som minskar inflödet till arbetsskadeförsäkringen.

Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada fick i uppdrag att utreda hur kvinnor och män ska kunna få lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Utredningen lämnar bland annat förslag på ett förbättrat stöd för Försäkringskassans bedömning och beslut i ärenden om arbetsskada, stöd till forskning om hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande i kvinnodominerade sektorer och rehabiliteringsersättning.

- Dagens arbetsskadeförsäkring är ojämställd. Det framgår av såväl det arbete som genomfördes inom ramen för Arbetsskadekommissionen som av betänkandet. Ett skäl är att kunskapen om kvinnors arbetsmiljöer och vad det är i arbetsmiljön som orsakar de sjukdomar, som kvinnor typiskt sett söker arbetsskadeersättning för, är låg. Svensk Försäkring ser mot den bakgrunden mycket positivt på utredningens förslag, säger Eva Erlandsson, senior ekonom.

Tidiga arbetsplatsinriktade åtgärder bör prioriteras

Utredningen lämnar dock inga förslag vad gäller drivkrafter för återgång i arbete. Motiveringen är att skyddet i arbetsskadeförsäkringen bedöms vara så pass starkt att det behövs relativt generösa incitament för att göra det fördelaktigt att pröva arbete för den som har fått livränta beviljad tills vidare.

-  Jag tror att utredningen gör en helt korrekt bedömning. Men det visar också på behovet av insatser för att minska inflödet i arbetsskadeförsäkringen. Målsättningen måste vara att så få individer som möjligt ska drabbas av arbetsskada och sjukskrivning för att undvika lidande för den enskilde och upprätthålla arbetslinjen. Regeringens kommande förslag om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringen går till exempel i rakt motsatt riktning.

Utredningen har inte haft i uppdrag att göra någon total översyn av försäkringen, exempelvis vad gäller huvudmannaskap.

- Jag tycker att det finns mycket goda skäl att se över ett införande av erfarenhetsbaserade premier inom arbetsskadeförsäkringen. I dag bär inte alla arbetsgivare den fulla kostnaden för sin produktion utan övervältrar den på samhället och andra arbetsgivare som tar sitt arbetsmiljöansvar. I våra nordiska grannländer är erfarenhetsbaserade premier en självklarhet. När får vi se det i Sverige?