Logotype for print

Inga skäl införa särskilda krishanteringsregler för försäkringsbolag

2017-03-07

I ett konsultationssvar till EIOPA anser Insurance Europe att det saknas skäl att införa särskilda krishanteringsregler för försäkringsbolag. Svensk Försäkring står bakom svaret, och har även valt att understryka vissa punkter ytterligare i ett kompletterande svar.

I december 2016 skickade den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigeten EIOPA ut en konsultation om ett eventuellt särskilt EU-regelverk för krishantering av försäkringsbolag (”recovery and resolution”). Förslaget påminner till sin uppbyggnad om de motsvarande EU-regler som redan idag finns för banker, och innehåller därför dels krav på särskilda återhämtnings- och resolutionsplaner, dels regler om resolution och förebyggande tillsynsåtgärder.

I sitt svar på konsultationen ställer sig Insurance Europe skeptiska till om särskilda krishanteringsregler verkligen är nödvändiga med tanke på den reglering som försäkringsbolagen redan omfattas av idag. Inte heller finns sådana risker för den finansiella stabiliteten som skulle rättfärdiga ett sådant regelverk. Viss harmonisering av krishanteringsregler skulle i och för sig kunna vara fördelaktig. Men regleringen måste i så fall tillämpas på ett proportionerligt sätt och inte komma i konflikt med de åtgärder som redan nu kan vidtas under dagens försäkringsregelverk. Det finns även skäl att ytterligare stärka tillsynssamarbetet.

Svensk Försäkring står bakom svaret från Insurance Europe, men har även valt att skicka ett eget kompletterande svar för att ytterligare betona vissa aspekter. I det kompletterande svaret framhåller vi att det saknas grundläggande skäl för krishanteringsregler. Skulle ett regelverk ändå bli aktuellt krävs tydliga kriterier för tillämpningen. Regelverket måste vidare vara rättssäkert, inklusive att det krävs en rimlig avvägning om resolution ska tillgripas snarare än åtgärder enligt redan tillämpliga regelverk.

EIOPA kommer nu att analysera svaren och återkomma med en rapport senare i år. Därefter väntas kommissionen ta ställning till om och hur ärendet ska tas vidare på EU-nivå. Svensk Försäkring kommer att noggrant bevaka utvecklingen.