Logotype for print

Fortsatt rättsosäkerhet och tillämpningssvårigheter med nya skatteregler för företagssektorn

2017-09-26

Finansdepartementet remitterade i juni en promemoria med Nya skatteregler för företagssektorn. I promemorian föreslås bland annat en sänkt bolagsskatt från 22 till 20 procent i kombination med att en generell avdragsbegränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs och att en permanent och tillfällig schablonintäkt på säkerhetsreserven ska tas upp.

Svensk Försäkring välkomnar ambitionen att ersätta de befintliga reglerna om ränteavdragsbegränsning med nya lättillämpade och rättssäkra regler grundade på objektiva omständigheter. Förslaget innebär emellertid att det vid sidan av den nya generella EBIT-/EBITDA-regeln, ska bibehållas en riktad ränteavdragsbegränsningsregel som alltjämt innehåller subjektiva rekvisit. Svensk Försäkring kan inte stå bakom ett regelverk som leder till fortsatt rättsosäkerhet och ytterligare tillämpningssvårigheter och avstyrker förslaget i denna del.

Svensk Försäkring avstyrker förslagen om en permanent och tillfällig schablonintäkt på säkerhetsreserven. Den i promemorian anförda utgångspunkten om att det ska råda neutralitet mellan periodiseringsfonder och säkerhetsreserven är inte rimlig. Periodiseringsfonder och säkerhetsreserven fyller helt olika funktion och omfattas av olika regelverk. Syftet med säkerhetsreserven är att den ska användas för att täcka upp för kostnader för framtida skador. Syftet med periodiseringsfonder är att utjämna skattemässigt resultat över åren. Det är vidare orimligt att skadeförsäkringsbranschen ska finansiera närmare 10 procent av en skattereform som kommer hela den svenska företagssektorn till del.