Logotype for print

Finansdepartementets IDD-förslag uppfyller inte rättssäkerhetskraven

2017-10-02

Finansdepartementets förslag om hur EU:s nya regler för distribution av försäkringar (IDD) ska genomföras i Sverige håller inte måttet. Finansdepartementets hantering av frågorna uppfyller inte grundläggande krav på en rättssäker lagstiftningsprocess. Det framhåller Svensk Försäkring i ett osedvanligt omfattande remissvar och kräver en förnyad analys, förnyad remissomgång och förnyad tidpunkt för ikraftträdandet.

Distribution – dvs. rådgivning och försäljning – av försäkringar är ett område som sedan länge diskuteras intensivt både på nationell och EU-nivå Lagstiftaren vill stärka konsumentskyddet genom bland annat skärpta krav på kunskap och kompetens hos olika distributörer och genom olika regler som syftar till att minska intressekonflikterna mellan konsumenter och distributörer. Försäkringsbranschen stärker konsumentskyddet bland annat genom självreglering om bättre information till konsumenterna.

EU-institutionerna beslutade i januari 2016 om ett ändrat direktiv med skärpta regler för försäkringsdistribution. Det omfattar både försäkringsförmedlare och försäkringsföretagens anställda. EU-direktivets regler ska genomföras i Sverige senast den 23 februari 2018. Finansdepartementet valde att inom ramen för ett eget projekt – och alltså inte som normalt inom ramen för en statlig, offentlig utredning – arbeta fram den analys samt de bedömningar och förslag som de i juni i år remitterade i en nära 600 sidor omfattande promemoria till Svensk Försäkring och andra intressenter.

– Försäkringsbranschen anser, i likhet med andra tunga juridiska remissinstanser såsom Kammarrätten i Stockholm och Advokatsamfundet, att rättssäkerhetskraven inte upprätthålls i lagstiftningsärendet om IDD, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström.
Svensk Försäkring menar att bristerna gäller för det första möjligheterna för branschen och andra intressenter att lämna synpunkter i ett tidigt skede, för det andra förutsägbarheten i och med omfattande reglering genom myndighetsföreskrifter i stället för lag, och för det tredje en rimlig anpassningstid inför ikraftträdande.

Svensk Försäkrings remissyttrande innehåller krav på att en förnyad analys samt ändrade förslag och bedömningar måste remitteras på nytt. Även förslagens konsekvenser för företag, konsumenter och andra måste belysas betydligt bättre. Det gäller inte minst där förslagen går längre än EU-rätten, så kallad gold-plating. Svensk Försäkring framhåller att lagstiftaren måste ge snabbt besked om en ny realistisk tidpunkt för ikraftträdande av hela regelverket.