Logotype for print

Extraordinärt läge men branschen visar styrka

2017-01-17

Vi befinner oss i ett extraordinärt läge när det gäller politiska och ekonomiska utmaningar. Politiska slitningar och låga räntor utmanar försäkringsföretagen men branschen visar på styrka. Det konstaterades vid årets omvärldsseminarium den 17 januari.

Sara Bergström, från Svensk Försäkring, inledde seminariet med att göra några nedslag i årets omvärldsrapport.

Som bekant både ökar och åldras befolkningen i Sverige och omvärlden, vilket ökar försörjningsbördan för de yrkesverksamma. Det leder till stora ekonomiska och politiska utmaningar för världens länder för att kunna möta de ökade behoven av äldreomsorg, hälso- och sjukvård och pensioner. Den demografiska utvecklingen kan också påverka den ekonomiska utvecklingen, bland annat kan tillväxten komma att minska.

Beträffande pensionen framhöll Bergström att avkastning spelar stor roll. Skillnader i avkastning påverkar i mycket hög grad pensionerna. Att arbeta längre är ofta den lösning som presenteras när framtida pensioner diskuteras men sparande talas det mindre om. Det kan behövas incitament för att uppmuntra till sparande föreslog Bergström.   

Maktkamp och slitningar i EU:s regelmaskineri var också ett ämne som Bergström lyfte fram. Om EU-institutionerna inte kan komma överens riskerar lagstiftningsprocessen att dra ut på tiden. Det drabbar försäkringsföretagen då deras tid för anpassning äts upp. Det blir svårt att fatta strategiska beslut när spelplanen är oklar.

Extraordinärt läge men branschen visar styrka

Vi befinner oss i ett extraordinärt läge när det gäller ekonomiska och politiska utmaningar. Rådande situation är osedvanligt osäker och oroande. Det konstaterade Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier.

Den internationella finansiella integrationen har inte varit så låg sedan 1914. Vi ser en politisk förändring i form av en ovilja att hitta gemensamma lösningar. Brexit är bland annat ett uttryck för detta. Det amerikanska valet visade att många inte ser någon direkt nytta av globalisering.

Om vi vill ha en global finansmarknad krävs globala spelregler. Annars riskerar vi att få en okontrollerad nationalisering av finansmarknaden. Det är inte till nytta för konsumenter, fastslog Braconier.

Det andra och mer välbekanta problemet som Braconier också lyfte är det låga ränteläget. Det är en följd av att sparandet i världsekonomin har ökat, samtidigt som investeringarna har minskat. Viljan att ta risker är också lägre än tidigare. Mycket talar för fortsatt låga räntor framöver, men vi måste samtidigt ha beredskap för att det kan svänga ganska snabbt. 

De låga räntorna skapar utmaningar för livbolagen men branschen visar ändå på styrka, konstaterade Braconier och hänvisade till att svenska livbolag klarar sig bra i den Europeiska tillsynsmyndighetens, EIOPAs, stresstester och i Finansinspektionens trafikljusmodell. Men Braconier höjde ändå ett varningens finger. Han uppmanade försäkringsbolagen att se över sina produkter och garantier, för att kunna ge realistiska löften till alla kunder.

På frågan om regelverken inte kunde vara enklare och mer ändamålsenliga framhöll Braconier vikten av internationella regelverk men medgav att man från ett svenskt perspektiv ofta kan önska något enklare och mindre detaljerade lösningar. 

Pensionssystemet rör många delar i samhället

Dagens andra externa talare var Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i socialförsäkringsutskottet och medlem i Pensionsgruppen.  Han framhöll att dagens pensionssystem är i grunden mycket bra men efter 20 år behöver vissa justeringar göras.

Pensionsgruppen fokuserar på följande: ett hållbart och längre arbetsliv samt jämställda pensioner. Pensionssystemet kan inte ses som en isolerad del, då det rör flera delar av samhället. Diskussionen bör breddas menade Lundh Sammeli som efterlyste diskussion om bland annat utbildningstid och fördelning av föräldraförsäkring. 

Fredrik Lundh Sammeli pekade vidare på att gapet mellan män och kvinnors inkomster är idag större mellan pensionärer än mellan förvärvsarbetare. Kvinnor får i genomsnitt ut 6 000 kronor mindre i pension än män i pension. Det är en av många frågor som pensionsgruppen har att hantera. 

Vidare konstaterade Lundh Sammeli att en höjning av pensionsåldern sannolik är oundviklig. Fråga är bara hur det kan göras på ett bra sätt. Han välkomnade också Svensk Försäkrings förslag om att uppmuntra långsiktigt sparande genom att staten matchar den enskildes sparande. Att öka tryggheten för de allra mest utsatta, har dock högst prioritet.

Vad händer 2017?

Avslutningsvis konstaterade Svensk Försäkrings vd, Christina Lindenius, att vi har en hel del att hantera framöver. Svensk Försäkrings kommande arbete kan sammanfattas i tre ord: regleringsfrågor, opinionsbildning och branschgemensam infrastruktur.