Logotype for print

Eget ansvar har inte fungerat

2017-10-27

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen ställer sig gemensamt bakom Transportstyrelsen förslag gällande förares användning av kommunikationsutrustning under färd. Vi menar att användande av handhållen mobiltelefon kan inverka menligt på framförandet av fordon.

Dagens lagstiftning som bygger på det egna ansvaret av hanteringen har inte fungerat väl. Vi bedömer att det föreligger framför allt risk att oskyddade trafikanter inte observeras när blicken tas från trafikmiljön.

Ett införande av ett förbud mot handhållen mobil är en viktig signal till förare om att samhället ser en risk för ett ökat antal skador när mobil används under färd. Det blir även enklare för polisen att kontrollera felaktig hantering jämfört med dagens regler. 

Behov och förväntningar medför dock att kommunikationsutrustning av olika slag alltjämt kommer användas av förare för en rad olika ändamål. Dagens teknik är under utveckling och kommer sannolikt att medge för föraren att kommunicera på ett säkert sätt under färd utan att behöva ta bort blicken från vägmiljön, alternativt att fordonet själv hanterar färden på ett säkert sätt autonomt.

Läs hela remissvaret nedan.